Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI2

ID y Sylw: 1269

CEFNOGI Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Mae maint cyfartalog aelwydydd yn lleihau sy'n golygu newid mewn cyfansoddiad aelwydydd gyda nifer uwch o aelwydydd un person ynghyd a newidiadau mewn polisi lles yn golygu bod mwy o bobl yn chwilio am unedau llai. Mae gwybodaeth o ran nifer o bobl sydd yn chwilio am eiddo 1 llofft sydd wedi eu hadnabod i fod yn ddigartref gan y Cyngor yn dangos hyn yn glir. Yn yr un modd mae angen ar gyfer eiddo 2 lofft er mwyn sicrhau bod teuluoedd sydd yn cael eu heffeithio gan bolisi lles yn gorfod edrych i symud i eiddo llai. Gall y polisi hwn fod o gymorth er mwyn sicrhau bod darpariaeth briodol o eiddo 1 a 2 ystafell wely ar gael.

ID y Sylw: 1177

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisi hwn, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd (gweler sylwadau Horizon mewn perthynas â'r Cynllun). Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer gwneud ymatebion ymgynghori i'r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu ac i benderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisi hwn.

ID y Sylw: 743

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae Cyngor y Ddinas yn croesawu'r rheolaeth a'r diogelwch a gynhwysir yn y CDLl ar y Cyd ynglŷn â'r math hwn o lety ym Mangor ac mae hefyd yn croesawu'r cyfyngiad a roddir ar ddwysedd y fath lety yng ngwahanol wardiau fel y nodir yn y ddogfen. Fodd bynnag, mae o'r farn bod angen i ddiffiniad y math hwn o lety gael ei wneud yn eglur ac yn ddiamwys yn y Cynllun. Croesawir y Papur Pwnc 'Llety Myfyrwyr' fel y croesawir yr ymrwymiad i ddiweddaru'r data yn y Papur Testun yn flynyddol.

ID y Sylw: 629

GWRTHWYNEBU Tom Brooks

Crynodeb:

Mae newid defnydd adeiladau sydd yn addas ar gyfer teuluoedd yn y ffordd yma yn tynnu ffwrdd cartrefi sydd yn allweddol i preswylwyr ifanc lleol o'r stoc dai. Newid: Dylai'r gair 'teras' gael ei dynnu allan o maen prawf 1. Dylid ychwanegu maen prawf ychwanegol ar ôl A5 "Nad yw'r eiddo heb ei restru mewn anheddle o fewn polisi TAI5" os yw borth y Gest yn cael ei ychwanegu i'r rhestr o gymunedau a enwir yn TAI5 neu fe ddylai y maen prawf ddarllen"Nad yw'r eiddo o fewn pentref arfordirol", os nad yw Borth y Gest ym mholisi TAI5.

ID y Sylw: 526

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

TAI2: Tai Amlfeddiannaeth - rydym yn croesawu'r ymgais gyntaf i roi cap ar lety nad yw'n cael ei rannu a defnyddio 'parth chwilio a ffafrir'.

ID y Sylw: 523

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

TAI 2 Tai Amlfeddiannaeth. Beth yw'r sefyllfa os yw llety presennol (nad yw'n cael ei rannu) eisoes yn uwch na'r cyfyngiadau a awgrymir?

ID y Sylw: 430

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Dylid annog adeiladu adeiladau gyda amlfeddiannaeth sy'n addas yr gyfer yr henoed, er enghraifft gydag un boiler biomas.

ID y Sylw: 80

CEFNOGI Cyngor Cymuned Y Felinheli (Cyng Sian Gwenllian)

Crynodeb:

Cytuno

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult