Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Policy TAI4

ID y Sylw: 1836

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanengan (Ms Einir Wyn)

Crynodeb:

This policy is supported because there is a real need for residential care homes and homes for the elderly in this community.

ID y Sylw: 1268

CEFNOGI Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Mae'r boblogaeth yn heneiddio ac felly mae angen darpariaeth o dai addas megis byngalos, fflatiau neu unedau gellir eu trosi'n hawdd. Mae dau gynllun tai gofal ychwanegol wedi eu datblygu yn y Sir gyda thrydydd cynllun i ddechrau ym mis Medi. Er bod y model hwn yn diwallu ychydig o'r angen mae angen cyflenwad cyson sy'n addas neu gellir ei addasu ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio megis 'lifetime homes a safon ar gyfer datblygu tai sydd yn derbyn grant tai cymdeithasol. Mae'r Strategaeth Letya Pobl Hyn wedi ei lunio gyda gwaith dadansoddol wedi ei gynnal i adnabod ardaloedd sydd gyda dwysder uwch o bobl hyn a all olygu mwy o ddibyniaeth ar wasanaethau gofal yn y dyfodol.

ID y Sylw: 424

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae'r boblogaeth yn heneiddio, a rhaid wrth gyflenwad digonol o dai sy'n addas ar eu cyfer. Mae'n bwysig bod hyn yn cynnwys addasu tai presennol rhag gor ddarparu tai ychwanegol. Dylid ceisio galluogi pobl hŷn i aros yn eu cymunedau, sydd yn ei dro yn cyfrannu at gynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd y cymunedau hynny

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult