Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI5

ID y Sylw: 1837

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanengan (Ms Einir Wyn)

Crynodeb:

Real need for local market housing in Abersoch, Mynytho and Sarn Bach. Too many open market homes/ flats have been built in the last two years that are beyond the ability of local people to purchase them, bearing in mind that there are over fifty houses for sale and not one of them is below a quarter of a million.

ID y Sylw: 1031

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae Paragraff 9.2.4 Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn gwneud yn glir na fyddai amod meddiannaeth fel arfer ar gyfer tai marchnad ar gyfer anghenion lleol penodol. Byddai'n rhaid wrth dystiolaeth gref i gyfiawnhau gwyro o'r polisi cenedlaethol yn hyn o beth. Felly, dylai'r dystiolaeth fynd ymhellach ac esbonio'n fanwl pam na allai'r polisïau tai fforddiadwy a darparu tai fforddiadwy canolraddol, helpu i ddiwallu'r angen a nodwyd. At hynny, dywed paragraff 7.4.39 y cyfyngir tai'r farchnad leol a ganiateir o dan Bolisi TA15 i'r rheini sy'n gymwys trwy gytundebau Adran 106 lleol. Nid yw felly yn cydymffurfio â PCC h.y. bod yr ymrwymiad yn angenrheidiol i "wneud y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt cynllunio" (PCC 3.7.6).

ID y Sylw: 941

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Alwyn Gruffydd

Crynodeb:

Mae Polisi TAI5, 'Tai Marchnad Leol' yn un i'w groesawu'n fawr ond rhaid ymestyn y nifer o aneddleoedd penodol a ddynodir ar gyfer polisi o'r fath, y tu hwnt i'r 6 ardal a nodir ar hyn o bryd yn y Cynllun.

Mae canlyniadau'r Cyfrifiad diwethaf wedi dangos dirywiad yn y ganran sy'n siarad Cymraeg yn rhan fwyaf o gymunedau'r Sir a byddai ymestyn yr ardaloedd Tai Marchnad Leol yn un arf defnyddiol i gyfarch hyfywdra cymunedol ac ieithyddol.

Dylid cynyddu'r nifer o aneddleoedd penodol a enwir o dan polisi TAI5 'Tai Marchnad Lleol' er mwyn gwarchod ein cymunedau ac amddiffyn y Gymraeg.

ID y Sylw: 644

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae yna bentrefi eraill lle mae pwysau sylweddol gan ail gartrefi, a dylent fod wedi'u cynnwys yn y rhestr hon. Cwestiynwn p'un a fyddai'r mecanwaith Adran 106 i ofyn am ddefnydd 'lleol' (heb amod fforddiadwy) yn gallu cael ei gymhwyso'n ymarferol, gan ystyried y cynsail ar ôl i nifer o'r rhain gael eu codi.

ID y Sylw: 638

CEFNOGI Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Croesawu'r papur sydd yn rhoi cymorth i bobl fyw yn eu hardaloedd a chyfrannu i'w cymunedau. Mae'n adnabod yr her i 'ddiwallu anghenion penodol lleol am dai ar y farchnad agored'. Cyfeirir at fodel canolraddol a byddai'r Uned yn croesawu'r opsiwn hwn. Nifer o bobl methu fforddio tŷ i'w brynu a ddim yn disgyn i'r categori o fod mewn angen ar gyfer tai cymdeithasol.

Mae gwybodaeth o Tai Teg a Chofrestr Tai Cyffredin Gwynedd yn dangos yn glir bod angen am dai yn bodoli.

ID y Sylw: 635

GWRTHWYNEBU Grwp Ffocws Cynllun Datblygu Lleol (Mr Iwan Edgar)

Crynodeb:

Cefnogi'r egwyddor sydd y tu ôl i'r polisi hwn - ond yn ei wrthwynebu am nad yw'n mynd yn ddigon pell.

Dylai'r polisi weithredu dros Ddwyfor i gyd a rhannau pellach o'r 2 sir.

Dylai fod yn rhagweithiol i amddiffyn y Gymraeg i gyd-fynd â 5.6, 5.8, 6.23, 6.24, 6.25, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 a Polisi Strategol PS1.

Dylid ymestyn y polisi dros Ddwyfor a mannau pellach yng Ngwynedd a Môn.

ID y Sylw: 633

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Pwllheli (Mr Robin W Hughes)

Crynodeb:

Cefnogi yn rhannol y 6 ardal ond angen ehangu i gynnwys gweddill Dwyfor ac ystyried ardaloedd eraill o fewn Gwynedd.

ID y Sylw: 630

GWRTHWYNEBU Menter Môn (Helen Thomas)

Crynodeb:

Mae Polisi TAI5, 'Tai Marchnad Leol' yn un i'w groesawu'n fawr ond rhaid ymestyn y nifer o aneddleoedd penodol a ddynodir ar gyfer polisi y tu hwnt i'r 6 ardal a nodir ar hyn o bryd yn y Cynllun.

Mae canlyniadau'r Cyfrifiad diwethaf wedi dangos dirywiad yn y ganran sy'n siarad Cymraeg yn rhan fwyaf o gymunedau'r Sir a byddai ymestyn yr ardaloedd Tai Marchnad Leol yn un arf defnyddiol i gyfarch hyfywdra cymunedol ac ieithyddol.

Cynyddu'r nifer o aneddleoedd penodol a enwir o dan polisi TAI5 'Tai Marchnad Lleol' er mwyn gwarchod cymunedau Gwynedd a hyfywedd y Gymraeg.

ID y Sylw: 628

GWRTHWYNEBU Iwan Edgar

Crynodeb:

Cefnogi egwyddor y polisi, ond nid yw'n mynd yn ddigon pell. Dylid ymestyn y polisi dros Ddwyfor i gyd (+ Penrhyndeudraeth) ac ystyried hynny dros fwy o ardaloedd yng Ngwynedd a Môn.

Dylai'r Cynllun Adnau fod yn rhagweithiol yn amddiffyn yr iaith yn gyson â'r hyn a fynegir yn rhannau eraill o'r Cynllun.

Yn atgyfnerthu'r ddadl dros ehangu'r ardal mae adroddiad "tai ac Incwm Gwynedd" sy'n dangos pa mor anfforddiadwy yw tai i'r boblogaeth gynhenid ac adroddiadau Hanfod 1 a Hanfod 2 sy'n dangos bod cryn botensial mewnlifiad eisoes yn Nwyfor yn dilyn y tai a godwyd rhwng 2001 - 2011.

ID y Sylw: 625

CEFNOGI Hwylusydd Tai Gwledig (Mr Arfon Hughes)

Crynodeb:

Croesawu'r papur sydd yn rhoi cymorth i bobl fyw yn eu hardaloedd a chyfrannu i'w cymunedau. Mae'n adnabod yr her i 'ddiwallu anghenion penodol lleol am dai ar y farchnad agored'. Cyfeirir at fodel canolraddol a byddai'r Uned yn croesawu'r opsiwn hwn. Nifer o bobl methu fforddio tŷ i'w brynu a ddim yn disgyn i'r categori o fod mewn angen ar gyfer tai cymdeithasol.

Gwybodaeth o Tai Teg a Chofrestr Tai Cyffredin Gwynedd yn dangos bod angen am dai yn bodoli, a bod angen mwy o waith ar lawr gwlad i sicrhau dilysrwydd yr angen yma o safbwynt angen lleol.

ID y Sylw: 611

GWRTHWYNEBU Tom Brooks

Crynodeb:

Mae TAI5 yn afresymol o ran ei ddewis o "aneddiadau perthnasol". Yn y Papur Testun, priodolir nodweddion ward Gorllewin Porthmadog i Borth-y-Gest. Felly, mae'r dadansoddiad wedi creu canlyniad ffug o ran nodweddion Borth-y-Gest.

O gymharu â Mynytho, Sarn Bach ac ati, byddai Borth-y-Gest yn fwy na chymwys i fod yn "anheddiad perthnasol".

Dylid ychwanegu Borth-y-Gest i'r rhestr o gymunedau a nodir yn TAI 5. Byddai peidio yn debygol o ladd yr elfen honno o'r iaith Gymraeg sydd ar ôl yn y pentref yn gyflym a chreu pentref fyddai'n hollol wag y tu allan i'r tymor twristiaeth.

ID y Sylw: 599

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Bydd caniatáu tai marchnad leol a thai fforddiadwy yn unig yn gwanio cymunedau'n gymdeithasol ac yn economaidd ac yn cynyddu amddifadedd. Mae Polisi Cenedlaethol yn mynnu cymysgedd o dai fforddiadwy a thai ar y farchnad agored er mwyn sicrhau cymunedau cynaliadwy. Bydd cyfyngu datblygiadau i dai marchnad leol yn arwain at anghydbwysedd cymdeithasol.

Byddai caniatáu tai angen lleol neu dai fforddiadwy yn unig mewn aneddiadau penodol yn debygol o sicrhau na ellir darparu'r lefel gofynnol o dai. Ni ellir cyflawni tai angen lleol a thai fforddiadwy ond drwy ddatblygiadau cytbwys, hyfyw (gan gynnwys tai marchnad agored a thai fforddiadwy yn y datblygiadau). Mae 'tai angen lleol' yn dyblygu'r ddarpariaeth tai fforddiadwy ac nid oes ei angen ac ni ellir ei gyflawni.

Dylid dileu'r Polisi.

ID y Sylw: 534

GWRTHWYNEBU Hunaniaith (Debbie A. Williams Jones)

Crynodeb:

Mae Polisi TAI5, 'Tai Marchnad Leol' yn un i'w groesawu'n fawr ond rhaid ymestyn y nifer o aneddleoedd penodol a ddynodir ar gyfer polisi o'r fath, y tu hwnt i'r 6 ardal a nodir ar hyn o bryd yn y Cynllun.

Mae canlyniadau'r Cyfrifiad diwethaf wedi dangos dirywiad yn y ganran sy'n siarad Cymraeg yn rhan fwyaf o gymunedau'r Sir a byddai ymestyn yr ardaloedd Tai Marchnad Leol yn un arf defnyddiol i gyfarch hyfywdra cymunedol ac ieithyddol.

ID y Sylw: 428

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae Polisi TAI5 yn addas i sefyllfa y cymunedau a nodir ynddo

ID y Sylw: 286

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae'r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai yn gwrthwynebu'r egwyddor o gyfyngu tai marchnad i 'bobl leol' gan ei fod yn gyfyngiad gormodol ar y farchnad breifat. Mae'n ymddangos fod y polisi hwn yn cyfyngu ormod ar ddatblygiad sy'n dderbyniol mewn egwyddor gan ei fod o fewn ffin anheddiad neu ffin ddatblygu sydd wedi'i dynodi. Dylid cyfyngu polisi o'r fath i safleoedd eithrio.

Dileu'r 'angen tai farchnad leol'. Ychwanegu pwynt ychwanegol (1 iii) sydd yn caniatáu gwerthu ar y farchnad agored os nad ydy'n bosib cyrraedd y ddau faen prawf arall.

ID y Sylw: 281

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

tai marchnad leol

ehangu'r ffiniau hefo hyn. Byddai hynny yn gwneud y farchnad yn fwy. e.e. Dwyfor Gyfan a Phenrhydeudraeth yn farchnad leol.

ID y Sylw: 207

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Cael gwared â Pholisi TAI5 o'r fersiwn derfynol. Mae'r Polisi'n mynd yn groes i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol - Protocol Rhif.12 y Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Hawliau Dynol a Rhyddidau Sylfaenol Rhufain, 4.XI.2000.

Cael gwared â Pholisi TAI5 o'r fersiwn derfynol.

ID y Sylw: 82

CEFNOGI Adran Cynllunio a Thai, Cyngor Sir Ddinbych (Angela Loftus)

Crynodeb:

Cefnogi egwyddor y polisi o gyfyngu cartrefi marchnad agored i angen lleol mewn ardaloedd lle mae galw mawr am ail gartrefi.

ID y Sylw: 70

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Nefyn (Liz Saville Roberts)

Crynodeb:

Gofynnir i bentrefi arfordirol Morfa Nefyn ac Edern gael eu hychwanegu at y rhestr o bentrefi Tai Marchnad Lleol yng Ngwynedd oherwydd y ganran uchel o ail gartrefi.

Tystiolaeth - yn ol Cyfrifiad 2011 mae 28.3% o aelwydydd ward Morfa Nefyn (sy'n cynnwys Morfa Nefyn ac Edern) heb breswylwyr arferol.Noder bod hyn yn uwch nag un gymuned a gynhwysir yn barod, sef Tudweiliog gyda 19.6%.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult