Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI6

ID y Sylw: 942

GWRTHWYNEBU Menter Iaith Bangor (Mrs Branwen Thomas)

Crynodeb:

Dylid rhoi ystyriaeth ofalus iawn i ganiatau datblygiadau preswyl pellach ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol ym Mangor. Yng ngwyneb ansicrwydd gallu myfyrwyr i gyllido eu haddysg uwch oddi cartref byddai cwymp yn y galw a gormodedd o lety gwag, mewn dwylo preifat yn andwyol tu hwnt i sefydlogrwydd cymunedau bangor a'r Gymraeg. Dylid cynnal ymchwiliad manwl i anghenion tai pobl Bangor. Cynnwys Penrhosgarnedd yn y ddinas! Dylid sicrhau fod tai rhent yn rhai fforddiadwy yn hytrach na chodi rhent enchwythedig fel sy'n cael eu dalu gan fyfyrwyr.

ID y Sylw: 738

CEFNOGI Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae'r Cyngor yn croesawu'r meini prawf a amlinellir yn y polisi hwn sy'n ymwneud â lleoli datblygiadau o'r fath ac hefyd yn croesawu cynnwys y Parth Chwilio a Ffafrir ar y Map Cynigion.

ID y Sylw: 726

GWRTHWYNEBU Hughes Bros Ltd - cyflwynwyd gan Alyn Nicholls

Crynodeb:

Teimlir bod y polisi yn rhy gaeth heb cyfiawnhad ar gyfer rhai materion megis yr angen am gefnogaeth gan sefydlid addysg uwch, gwahardd datblygiad mewn ardal preswyl, atal datblygiad ar ddynodiad tai / safle efo caniatâd Cynllunio os gellid dangos na fuasai yn cael effaith ar gyfarch anghenion tai a dylai'r cyfiawnhad esbonio y gellid cefnogi datblygiad y tu allan i'r parth chwilio os yw'n bodloni'r meini prawf y polisi. Cynigir newidiadau i feini prawf y polisi i adlewyrchu y materion a godwyd uchod

ID y Sylw: 674

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Ymddengys bod yr ardal ar gyfer llety myfyrwyr yn rhy fawr ac mae pryderon na fyddai'r boblogaeth o fyfyrwyr yn gallu ei llenwi gan adael Bangor gyda gormod o dai ar gyfer un person.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult