Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI7

ID y Sylw: 737

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanengan (Ms Einir Wyn)

Crynodeb:

Gormod o dai wedi cael eu symud/dymchwel yn y gymuned yma yn ddiweddar - dwsin ers 2010 - a thai anferth wedi cael eu codi yn lle adeiladau traddodiadol a chynhenid.

ID y Sylw: 642

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Yn ogystal, dylai maen prawf 7 hefyd fod yn berthnasol O FEWN FFINIAU DATBLYGU. Mae ein pryder yn codi oherwydd y profiad o ailadeiladu tai haf mewn cymunedau arfordirol megis Abersoch ble roedd yr aneddiadau a gafodd eu cymeradwyo i'w hailadeiladu o faint, cyfaint ac ôl-troed llawer mwy na'r strwythur gwreiddiol. Rydym yn teimlo y dylai'r polisi gael ei atgyfnerthu'n glir o ran ailadeiladu tai. Mae'r testun presennol yn rhoi'r argraff na fyddai'r amodau hyn yn berthnasol o fewn ffiniau datblygu. Rydym yn nodi bod maen prawf 6 TAI 7, yn gofyn bod tŷ sy'n cael ei ailadeiladu 'o fewn yr un ôl-troed â'r datblygiad sy'n bodoli' pa un a fyddo'r tu allan neu'r tu mewn i'r ffin ddatblygu.

ID y Sylw: 604

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Ystyrir bod peidio â chaniatáu ailadeiladu llety preswyl dros dro megis tai parod yn afresymol ac na fydd modd ei gyflawni. Os oes gan yr uned ddefnydd preswyl cyfreithiol, yna dylai gael yr hawl i gael ei haildadeiladu dan y polisi ail-adeiladu tai.

Dylid adolygu'r polisi hwn a dylid dileu gofyniad rhif 5 y polisi a pharagraff 7.4.47.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult