Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI8

ID y Sylw: 641

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

23.4 Crynodeb Carafanau Sefydlog Sengl. Pryderwn am y gormodedd o garafanau sefydlog sengl mewn ardaloedd gwledig, yn aml mewn lleoliadau agored sydd heb eu sgrinio, sy'n cael effaith andwyol ar y dirwedd. Nid yw polisi TAI8 yn rhoi sylw digonol i'r broblem sydd wedi codi'n rhannol oherwydd deddfwriaeth anfoddhaol y DU. Mae angen deddfwriaeth newydd sy'n berthnasol i Gymru, ond yn y cyfamser dylai polisi cynllunio wneud ymrwymiad clir i fonitro lleoliad a defnydd carafanau sefydlog sengl, a phan fo'n ymarferol, dylai orfodi amodau ynghylch lliw a sgrinio fyddai'n lleddfu'r effaith ar y dirwedd.
Newid: ymrwymiad i gynyddu rheolaeth gynllunio dros garafanau sefydlog sengl niferus.

ID y Sylw: 640

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

23.4 Crynhoad Carafán Sengl Statig. Rydym yn pryderu am amlder o garafanau statig sengl mewn ardaloedd gwledig, yn aml mewn lleoliadau agored a heb eu sgrinio, sydd yn cael effaith negyddol ar y dirwedd. Ni yw polisi TAI 8 yn cyfarch yn ddigonol y broblem sydd yn codi yn rhannol o ddeddfwriaeth anfoddhaol y DU. Mae angen deddfwriaeth newydd yng Nghymru, ond yn y cyfamser dylai polisi cynllunio wneud ymrwymiad i fonitro lleoliad a defnydd o garafanau statig sengl a ble yn ymarferol gorfodi amodau ar liw a sgrinio a fuasai yn lleihau effaith ar y dirwedd. Newid: ymrwymiad i gynyddu rheolaeth cynllunio ar amlder carafanau statig sengl.

ID y Sylw: 366

CEFNOGI Mrs Gwyneth Evans

Crynodeb:

Wedi rhoddi sylwadau ar y polisi anghywir, ar hwn, wedi ail wneud ar Polisi TAI 16
Sori!!

ID y Sylw: 359

CEFNOGI Mrs Gwyneth Evans

Crynodeb:

Hoffwn gefnogi'r safle Cae Cefn Capel, Botwnnog, credaf fod y pentref yma'n ddelfrydol ar gyfer ychwaneg o dai, gan fod yma cyn gymaint o gyfleusterau e.e. Ysgol Gynradd, Ysgol Uwchradd,(arbed tal cludiant i blant, gyda phalmant yr holl ffordd o'r safle i'r ddwy ysgol) Meddygfa, Llythyrdy, Caffi, Capel, Eglwys

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult