Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.66

ID y Sylw: 1036

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen mwy o eglurhad i esbonio pa gostau y rhoddwyd ystyriaeth iddynt sy'n
gysylltiedig ag ymrwymiadau/cyfraniadau. Mae'r asesiad o hyfywdra yn ymdrin â hyn ond mae'r costau penodol yn aneglur. Mater i'r awdurdodau yw dangos beth y bydd ymrwymiadau/cyfraniadau cynllunio eraill yn ymdrin â nhw a ddim yn ymdrin â nhw (gweler hefyd y sylwadau ynghylch y gallu i gyflawni). Bydd angen seilio targedau heriol ar dystiolaeth a bydd gofyn medru eu cymhwyso i'r rhan fwyaf o sefyllfaoedd ond gan ganiatáu i'r negodi ynghylch safleoedd penodol fynd rhagddynt, os/lle gwelir bod angen (ar nifer gyfyngedig o safleoedd). Rhaid gallu cyfiawnhau pob elfen o'r dystiolaeth o hyfywdra.

ID y Sylw: 310

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae'r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai yn ystyried fod y lwfans £5,000 ar gyfer cyfraniadau Adran 106 yn y profion hyfywedd yn rhy isel. Dylai fersiwn ddrafft y Canllaw Cynllunio Atodol ar Gyfraniadau Datblygwyr y mae disgwyl iddo gael ei pharatoi ar gyfer yr ymchwiliad fod o gymorth i roi goleuni ar hyn. At hyn, mae'r adroddiad yn nodi y caiff canran uchel o unedau eu cyflawni ar safleoedd llai. Cred y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai fod nifer o'r rhagdybiaethau a ddefnyddir wrth brofi yn cael eu cymryd o ffigyrau Adeiladwyr Cenedlaethol ac nad ydynt yn llwyr gynrychioli math ac ystod y gwaith datblygu sy'n mynd rhagddo yn y fwrdeistref. Ailystyriwch y ffigyrau sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfraniadau Adran 106 yn yr adroddiad hyfywdra. Cysylltwch gydag adeiladwyr bychan i ddeall yn well hyfywdra ar safleoedd bach a bwydwch y canlyniadau i mewn i'r profion hyfywdra.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult