Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS14

ID y Sylw: 1266

CEFNOGI Cyng/Counc RH Wyn Williams

Crynodeb:

Croesawu unrhyw bolis a chynllun am dai yn yr ardal sydd yn fforddiadwy gyda thystiolaeth o angen lleol hefyd er lles ein cymunedau.

ID y Sylw: 1179

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisi hwn, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig uchod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer gwneud ymatebion ymgynghori i'r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu ac i benderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisi hwn.

ID y Sylw: 1034

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Bydd angen i'r awdurdodau esbonio'r berthynas rhwng y targed o fewn yr AMTLl a lefel y tai fforddiadwy/marchnad a gynigir yn y cynllun. Bydd gofyn i'r awdurdodau ddangos eu bod yn darparu cymaint ag y gallent trwy'r CDLl gan fod yr angen mor fawr. Mae angen mwy o eglurhad i esbonio'r cyfraddau darparu a ddisgwylir trwy'r
ymrwymiadau cyfredol a sut y bydd y dyraniadau'n cyfrannu at gyflawni'r targed am dai fforddiadwy. Pery'n aneglur sut y disgwylir darparu 1,400 o dai fforddiadwy a ph'un a yw'r awdurdodau wedi ystyried pob opsiwn i ddarparu cymaint o dai â phosibl trwy'r CDLl o gofio maint yr angen a glustnodir ym 5 mlynedd y cynllun yn unig h.y. y berthynas â thai ar gyfer y farchnad agored.

ID y Sylw: 727

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma 'Caiff tir digonol ei adnabod i ddarparu targed lleiafswm o 1,400 o dai fforddiadwy newydd'.

A yw hynny'n golygu fod gweddill y tai, tua 4,500 yn dai heb fod yn fforddiadwy?

Mae ein tystiolaeth ('Arolwg Anghenion Tai Ardal Cyngor Cymuned Llanystumdwy') yn cadarnhau nad oes gan y bobl leol y modd i brynu hyd yn oed tŷ fforddiadwy.

Angen cynyddu'r ganran o dai fforddiadwy o fewn y Cynllun.

ID y Sylw: 434

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae angen bod yn hollol glir beth ydy ystyr y term 'tai fforddiadwy' wrth weithredu'r polisi hwn

ID y Sylw: 283

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Tai fforddiadwy

Cynyddu'r targed lleiafswm i adlewyrchu yr hyn , fe ymddengys, y gall trigolion y sir ei fforddio. Ni all 61.4% o drigolion Gwynedd fforddio prynnu tŷ felly nid yw petha'n gwneud synnwyr. Mae gofyn dod a'r nifer o dai yn y cynllun i lawr a chynyddu ganran o dai fforddiadwy.

ID y Sylw: 63

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Hyn yn golygu bydd llawer gormod o dai nad ydynt yn fforddiadwy yn gorfod cael eu cynnwys yn y cynllun.
Astudiaeth iaith a tai y cyngor yn dangos hyn.

canran llawer uwch o dai fforddiadwy

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult