Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI9

ID y Sylw: 1263

CEFNOGI Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Mae Partneriaid Tai yn barod i hybu datblygiadau addas o fewn ardaloedd sydd ag angen ac mae papur testun Tai a Phoblogaeth, tabl8.2, yn nodi yn glir bod 'caniatadau cynllunio am dai a roddwyd i gyrff cyhoeddus/cymdeithasau tai yn ffurfio cyfran isel o'r unedau preswyl a ystyriwyd yn arolwg argaeledd tir ar gyfer tai Gwynedd (Ebrill 2013)'. Mae hyn yn dangos effaith isel sydd i waith cyfredol Cymdeithasau Tai mewn cymhariaeth a'r sector breifat. Mae Polisi Tai 9 yn nodi'r angen i gael 'taliad pro-rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy o gwbl ar y safle' i'w groesawu gan fod hyn yn sicrhau cymorth i gael cyflenwad o dai fforddiadwy ac fe all fod o gymorth i Bartneriaid Tai er mwyn sicrhau bod cynllun yn hyfyw.

ID y Sylw: 1043

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Ni ddylai polisïau'r CDLl ar dai fforddiadwy nodi'r ystod/math/cymysgedd o dai,
oherwydd gallai'r sefyllfa newid dros oes y cynllun gan ei rwystro o bosibl rhag medru gwneud y ddarpariaeth. Fe ddylai CDLliau gyfeirio er hynny at yr wybodaeth
ddiweddaraf yn y cyfiawnhad rhesymegol i'w galluogi i negodi'n effeithiol. Gan ddibynnu ar y gymysgedd, a allai fod ag iddi oblygiadau ariannol, gallai effeithio hefyd ar y gallu i ddarparu tai fforddiadwy (y ganran y gofynnir amdani ar y safle). Mae'r AMTLl yn asesu'r ystod lawn o ofynion tai, ond nid yw'r CDLl yn cyfeirio'n benodol at hyn. Byddai'r cynllun ar ei ennill o gynnwys gwybodaeth o'r fath a'i hystyried wrth asesu hyfywdra'r cynllun er mwyn dangos ei fod yn gyson â'r dystiolaeth ac na châi ganlyniadau andwyol.

ID y Sylw: 1035

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Er mwyn darparu cymaint o dai fforddiadwy â phosibl a chyflawni'r prif amcan, mae'r
asesiad o hyfywdra wedi adnabod ardaloedd lle ceir y prisiau uchaf o fewn ardal y
cynllun. Dylai'r awdurdodau ystyried a yw geiriad TAI9 yn ddigon cryf i negodi canran uwch o gyfraniad yn yr ardaloedd penodol hyn.

ID y Sylw: 951

CEFNOGI Hwylusydd Tai Gwledig (Mr Arfon Hughes)

Crynodeb:

Me'r Polisi TAI 9 yn nodi'r angen i gael 'taliad pro-rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy o gwbl ar y safle i'w groesawu gan fod hyn yn sicrhau cymorth i gael cyflenwad o dai fforddiadwy ac fe all fod o gymorth i Bartneriaid Tai er mwyn sicrhau bod cynllun yn hyfyw.

ID y Sylw: 728

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Mae Chwilog yn y categori 15% o dai fforddiadwy. I gyd-fynd â'r Adroddiad Arolwg Anghenion Tai Ardal Cyngor Cymuned Llanystumdwy, mae angen cynyddu hyn i 60-70% yn hytrach na 15%.

ID y Sylw: 698

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Nid yw'r gofyn i ddarparu o leiaf 25% o dai fforddiadwy yn dderbyniol, gan ei fod yn awgrymu nad fydd terfyn ar yr angen am dai fforddiadwy ar safleoedd datblygu. Dylid nodi'n benodol mai hyd at 25% o dai fforddiadwy yw'r lefel. Nid yw'r polisi'n ystyried effaith goblygiadau adran 106. Nid yw'r polisi yn gosod cyfradd wahaniaethol ar gyfer tai fforddiadwy yn seiliedig ar safleoedd tir glas neu safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen. Nid yw'n ystyried hyfywedd datblygiadau ac nid yw'n adlewyrchu PCC.

ID y Sylw: 443

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae'r trothwy 'nifer y tai yn y datblygiad' ar gyfer y gwahanol fath o gymunedau yn addas.
Mae canran y tai fforddiadwy yn y datblygiad yn ôl lleoliad yn addas.
Mae gofyn a derbyn swm cymunedol ar safleoedd lle nad oes modd darparu tai fforddiadwy yn briodol, fel bod modd i gynlluniau tai fforddiadwy neu dai cymdeithasol ar safleoedd eraill yn yr un ardal fod yn hyfyw.

ID y Sylw: 345

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi yn ystyried tai newydd mewn cefn gwlad agored (er yr ymdrinnir â hyn mewn rhan arall) ac nid yw'n glir beth fyddai'r ymrwymiad tai fforddiadwy ar gyfer datblygiad o'r fath. Ychwanegu lefel arall i'r hierarchaeth sy'n cyfeirio at dai newydd a throsi tai yng nghefn gwlad. Dylid cyfeirio at Bolisi Strategol PS15 er eglurder.

ID y Sylw: 288

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae angen egluro geiriad 3 ii. oherwydd os bydd gofyn codi eiddo i safonau Gofynion Ansawdd Datblygu (y gofynnir yn bendant amdanynt gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig os rhoddir grant i'r cynllun), yna ni fydd yn bosib cydymffurfio â'r gofyn hwn oherwydd maint a gofynion allanol.Angen geiriau ychwanegol yn 3 iii. i gynnwys cyflafareddu annibynnol lle nad oes modd i'r Cyngor a'r datblygwr gytuno ar hyfywedd.

ID y Sylw: 273

GWRTHWYNEBU Mrs Marian Jones

Crynodeb:

Tai Fforddiadwy

15% o dai fforddiadwy yn Llŷn.

Pwy felly fydd yn prynu'r 85% yn weddill? Mae tystiolaeth yn dangos bod 60% + o drigolion Gwynedd yn methu fforddio prynnu tai.

Fydd hyn yn agor y llifddorau i fwy o ymfudwyr di-gymraeg?

ID y Sylw: 68

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Nefyn (Liz Saville Roberts)

Crynodeb:

Dylai'r ganran o dai fforddiadwy am ardal Llyn fod yn 25%.

ID y Sylw: 60

CEFNOGI Cyngor Tref Biwmares (Prof TW Ashenden)

Crynodeb:

Mae diffyg tai fforddiadwy ym Miwmares. Mae nifer gynyddol y tai haf a thai sy'n cael eu gosod yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae Cyngor Tref Biwmares yn croesawu gwneud y polisi tai fforddiadwy yn berthnasol i Fiwmares (25% mewn datblygiadau o bum uned neu fwy) a Llanfaes (100%).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult