Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI10

ID y Sylw: 1262

CEFNOGI Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Mae'r Partneriaid yn croesawu'r polisi fydd o gymorth i sicrhau bod model addas yn cael ei ddatblygu o fewn ardaloedd, mwy na thebyg ardaloedd gwledig. gallwn ddarparu gwybodaeth sydd yn dangos bod rhai cynlluniau yn anoddach i'w gwireddu heb y sicrwydd bod unedau ar gael i sybsideiddio'r cynllun. Mae'r tabl 7.13 ym Mhapur Testun Tai a Phoblogaeth ar Safleoedd eithrio gwledig yn dangos faint o ddatblygiadau ar safle eithriedig sydd wedi bod gyda chymariaethau clir i'w gweld yn y niferoedd. Mae cyswllt cryf yma gyda Pholisi Tai Marchnad Lleol yn ddull o sicrhau bod datblygiadau yn digwydd o fewn ardaloedd lle mae angen clir am dai fforddiadwy gydag elfen o werthu ar y farchnad agored er mwyn sicrhau bod cynlluniau yn hyfyw. Bydd hyn yn hwyluso datblygiadau megis Ymddiriedolaeth Tir mewn ardaloedd penodol.

ID y Sylw: 1032

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Yn ôl Polisi TAI10, Datblygu ar safleoedd eithrio, o dan amgylchiadau eithriadol gellid
cynnwys tai marchnad i wneud cynnig yn hyfyw. Er hynny, ni ellir dosbarthu safleoedd sy'n gymysgedd o dai fforddiadwy a thai marchnad yn 'safleoedd eithrio' o dan bolisi cenedlaethol - dywed TAN 2 yn benodol nad yw safleoedd o'r fath yn briodol ar gyfer tai marchnad (para. 10.14).

ID y Sylw: 984

GWRTHWYNEBU Mr Rob Booth

Crynodeb:

Ni ddylid cael unrhyw dai marchnad agored y tu allan i ffin datblygu.

ID y Sylw: 945

CEFNOGI Hwylusydd Tai Gwledig (Mr Arfon Hughes)

Crynodeb:

Rwy'n croesawu'r polisi hwn a fydd o gymorth i sicrhau bod model addas yn cael ei ddatblygu o fewn ardaloedd, mwy na thebyg ardaloedd gwledig. Mae darparu cynlluniau tai fforddiadwy yn anos i'w gwireddu heb y sicrwydd bod unedau marchnad ar gael i groes gymorth cynllun.

Mae cyswllt cryf yma gyda Pholisi Tai Marchnad Leol yn ddull o sicrhau bod datblygiadau yn digwydd o fewn ardaloedd lle mae angen clir amdai fforddiadwy gydag elfen o werthu ar y farchnad agored er mwyn sicrhau bod cynlluniau yn hyfyw.

ID y Sylw: 645

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae safleoedd eithrio sy'n gyfagos ond y tu allan i ffiniau datblygu yn arwain at ddatblygiad heb ei gynllunio ac yn creu datblygiadau rhuban. Gallai hyn gael ei gyfiawnhau ar gyfer safleoedd 100% tai fforddiadwy ble mae'r angen am ddatblygiadau bach o'r fath yn bodoli, ond ni ellir ei gyfiawnhau ar gyfer unrhyw eithriadau ar y farchnad agored. Fel y'i drafftiwyd, byddai'r polisi hwn yn mynd ymhell tu hwnt i ganllawiau Polisi Cynllunio Cymru.

ID y Sylw: 446

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Mae'r Polisi TAI10 i'w groesawu yn fawr. Bydd yn caniatau darparu cartrefi i rai y mae pris tai lleol ar y farchnad agored allan o'u cyrraedd. Bydd angen canllaw Cynllunio ynglŷn â natur a ffynhonnell y dystiolaeth angen fydd yn rhaid ei gyflwyno i gefnogi cais Cynllunio.

ID y Sylw: 309

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae'r polisi hwn yn mentro niweidio safleoedd neu nodweddion gwerth bioamrywiaeth leol neu nodweddion pwysig mewn coridorau bywyd gwyllt/gwyrdd. Ychwanegu cyfeiriad i'r angen i gydymffurfio gyda pholisïaueraill y cynllun yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â gwarchod bioamrywiaeth.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult