Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLETY AR GYFER SIPSIWN A THEITHWYR, 7.4.90

ID y Sylw: 1673

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae'r testun yn datgan y bydd pob safle sy'n dod o dan restr o feini prawf yn
cael eu diystyru. Fodd bynnag, ni ddylid diystyru dynodiad ardal llifogydd C1 yn
awtomatig. Dylid profi'r cyfiawnhad dros safleoedd o'r fath yn hytrach na chyfyngu
opsiynau addas posibl ymhellach.

ID y Sylw: 1028

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae angen eglurhad ynglyn a sut a phryd mae angen yr 16 o leiniau ychwanegol a beth yw anghenion yr awdurdodau o ran y 28 llain deithiol (welwyd sydd ei angen ar draws Gogledd Cymru) a phryd fydd eu hangen. Mae'r awdurdodau wedi cydnabod na fydd modd lletya pob grŵp o Sipsiwn a Theithwyr gyda'i gilydd ar yr un safle a bydd angen i awdurdodau esbonio a ydynt wedi cymryd hyn i ystyriaeth wrth ddarparu ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult