Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLEOLIAD TAI, 7.4.113

ID y Sylw: 1061

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Ymddengys fod cyfanswm y safleoedd a ddynodwyd a'r safleoedd ar hap yn llai na'r
ffigur sy'n cael ei nodi yn nhabl 17 y cynllun (1,502 - tudalen 151). Mae angen i'r
awdurdod sicrhau fod cyfanswm y safleoedd a ddynodwyd a'r safleoedd ar hap mewn pentrefi yn cyfateb i'r ffigur yn y cynllun. Hefyd rhaid sicrhau bod y ffigur hwn yn cael ei gyflawni, ac nad oes modd datblygu nifer fawr o dai mewn pentref unigol neu lond dwrn o bentrefi bach, yn unol â'r strategaeth dai yn y cynllun.

ID y Sylw: 699

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae Tabl 18 a Thabl 19 yn nodi'r nifer o unedau sydd eisoes â chaniatâd cynllunio.

Dylid ystyried pob caniatâd sydd eisoes yn bodoli, fodd bynnag, dylid eu hadolygu fel mai dim ond y safleoedd sy'n debygol o gael eu datblygu yn ystod cyfnod y cynllun sy'n cael eu cynnwys.

Mae llawer o safleoedd yn derbyn caniatâd cynllunio ond ni fyddant yn cael eu hadeiladu. Dylid darparu rhestr lawn o safleoedd y gellir dibynnu arnynt.

Dylid dadelfennu'r dosbarthiad tai mewn gwahanol gategorïau o aneddleoedd er mwyn adnabod y lefel twf cyffredinol sydd wedi ei ymrwymo i aneddleoedd unigol ar hyn o bryd.

Wrth wneud dyraniadau newydd, dylid ystyried effaith yr ymrwymiadau presennol a'u cymharu â maint, rôl a swyddogaeth gymharol bob anheddle.

ID y Sylw: 626

GWRTHWYNEBU Dr Morag McGrath

Crynodeb:

Mae'n anodd iawn cyfiawnhau datblygiad yn y cefn gwlad agored. Mae Tabl 18 yn dangos fod Ynys Môn yn barod efo 141 o unedau uwchben y lefel disgwyliedig dros gyfnod cyfan y cynllun (a 43 dros ben lefel y clystyrau). Oherwydd hyn fe ddylid bod yna rhagdybiaeth yn erbyn unrhyw ddatblygiad pellach yn y cefn gwlad agored yn Ynys Môn heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.

ID y Sylw: 289

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Dylai rhagor o ddarpariaethau ddod o du'r Ganolfan Isranbarthol a'r Ganolfan Gwasanaethau Trefol. Mae'r canolfannau hyn yn fwy cynaliadwy o ran lle mae'r farchnad yn dymuno codi tai a phobl yn dymuno byw. At hyn, mae'r cyfyngiadau ar dai fforddiadwy ac anghenion lleol tai mewn pentrefi, clystyrau a'r cefn gwlad agored yn golygu na fydd yr unedau hyn (1,976) yn cyfrannu at gyfanswm tai ar y farchnad agored.

Cynyddu'r % o dai yn y Canolfan Isranbarthol a Chanolfannau Gwasanaeth Trefol. Tynnu'r cyfyngiad 'tai farchnad leol' o'r ardaloedd sy'n cael ei hadnabod uchod.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult