Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14

ID y Sylw: 1700

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo yn nalgylch y gweithfeydd trin dŵr DC a ganlyn angen gwaith gwella yn y gweithfeydd trin:

Bangor Treborth, Caernarfon

Byddai'r angen i'r gwelliannau gael eu hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau ni neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1699

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus yn yr aneddiadau a ganlyn, y gallai fod angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu:

Bangor, Caergybi/Holyhead, Llangefni, Caernarfon, Pwllheli

Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Efallai y bydd angen gwneud asesiadau modelu i benderfynu lle byddai modd cysylltu'r datblygiad arfaethedig efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus.

ID y Sylw: 1698

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Gallai'r twf ar safleoedd hap ar gyfer yr aneddiadau hyn gael effaith ar asedau dŵr a charthffosiaeth DCWW. Gan nad ydym yn gwybod ar hyn o bryd lle bydd datblygiadau hap yn digwydd, byddwn yn gwneud asesiad a sylwadau ar safleoedd datblygu arfaethedig ar adeg y cais cynllunio.

ID y Sylw: 833

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Nid yw'r dosbarthiad yn adlewyrchu rôl, maint na swyddogaeth yr aneddleoedd. Dim ond tri safle tai arfaethedig sydd gan Gaernarfon gyda chyfanswm o 194 o dai. Mewn cyferbyniad, mae aneddleoedd Amlwch a Llangefni, sydd hanner maint Caernarfon, i fod i dderbyn dwywaith cymaint y lefel o dwf o ddynodiadau newydd neu hyd yn oed wrth ystyried ymrwymiadau presennol. Felly, nid yw'r Cynllun yn rhoi digon o ddatblygiad i alluogi Caernarfon i fod yn anheddle hyfyw, cynaliadwy sy'n tyfu (Amcanion Cynllun Gofodol Cymru a Pholisi Cynllunio Cymru) ac yn wir Gweledigaeth y Cynllun ar gyfer Caernarfon. Rydym yn cynnig y dylid cynnwys o leiaf 400 o dai yn ychwanegol yng Nghaernarfon a'r ardaloedd agosaf tra y dylid lleihau lefel y tai yn Amlwch a Llangefni ac mewn canolfannau gwasanaeth lleol o oddeutu 400 tŷ - gweler y sylwadau am gyn safle Friction Dynamics.

ID y Sylw: 753

GWRTHWYNEBU Mr Rob Booth

Crynodeb:

Dylai'r polisi nodi bod rhaid i ddatblygiadau o fwy na naw thŷ gynnwys o leiaf 10% o dai sy'n fforddiadwy. Mae'n rhaid i ddatblygiadau o fwy na 20 tŷ gynnwys o leiaf 20% o dai fforddiadwy, dylai datblygiadau o fwy na 50 tŷ gynnwys 30% o dai fforddiadwy/tai sy'n perthyn i gymdeithasau tai a dylai datblygiadau o 100 tŷ neu fwy gynnwys 50% o dai fforddiadwy/tai sy'n perthyn i gymdeithasau tai.

ID y Sylw: 654

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn bryderus ynghylch y gyfran uchel o safleoedd ar hap a'r nifer cymharol isel o safleoedd tai sydd wedi'u dyrannu, sy'n golygu nad oes llawer o arweiniad ynghylch lle fydd tai yn cael eu lleoli, yn enwedig yn yr aneddleoedd llai. Mae angen eglurder pam fod rhai safleoedd wedi cael eu tynnu'n ôl a ffiniau wedi cael eu hailosod, tra bod rhai ffiniau eraill wedi cael eu hymestyn er nad oes unrhyw safleoedd wedi cael eu dethol.

ID y Sylw: 406

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Dim tystiolaeth o angen lleol am dai sy'n cyfiawnhau'r nifer a ddynodir ar gyfer Pwllheli. Effaith andwyol codi cymaint o dai ar y Gymraeg.

ID y Sylw: 290

GWRTHWYNEBU Ms Bethan Roberts

Crynodeb:

Gormod o dai yn mynd i'w adeiladu

ID y Sylw: 285

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Tai yn y canolfannau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult