Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16

ID y Sylw: 1703

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo yn nalgylch y gweithfeydd trin dŵr DC a ganlyn angen gwaith gwella yn y gweithfeydd trin:


Llannerchymedd, Bethel (gwaith trin dŵr gwastraff Treborth, Bangor), Bontnewydd (gwaith trin dŵr gwastraff Llanfaglan), Rachub (gwaith trin dŵr gwastraff Bethesda).

Byddai'r angen i'r gwelliannau gael eu hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau ni neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1702

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus yn yr aneddiadau a ganlyn, y gallai fod angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu:

Niwbwrch

Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

ID y Sylw: 1701

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Gallai'r twf arfaethedig ar safleoedd hap ar gyfer yr aneddiadau hyn gael effaith ar asedau dŵr a charthffosiaeth DCWW. Gan nad ydym yn gwybod ar hyn o bryd lle bydd datblygiadau hap yn digwydd, byddwn yn gwneud asesiad a sylwadau ar safleoedd datblygu arfaethedig ar adeg y cais cynllunio.

ID y Sylw: 627

CEFNOGI Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Cefnogir y dyraniad arfaethedig o oddeutu 30 uned preswyl ar Safle T66 (Tir ger Maes Bleddyn, Rachub) am y rhesymau a ganlyn:

1. Rhwydd i'w ddarparu - mae'r safle dan berchnogaeth sengl.

2. Niferoedd Tai sydd wedi'u Dyrannu - bydd dyraniadau preswyl mewn Canolfannau Gwasanaeth yn cyfrannu tuag at gyflawni twf tai.

3. Egwyddor Datblygu - gall T66 gynnwys 30 annedd dros gyfnod y cynllun.

4. Cyfleoedd a Chyfyngiadau - mae'r cynllun yn dangos bod y safle'n ddichonadwy.

5. Prif Gynllun Dangosol - gellid datblygu'r safle heb lawer o effeithiau.

6. Arfarniad Cynaliadwyedd Positif - mae'r safle yn unol â strategaeth y cynllun.

ID y Sylw: 423

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Dim tystiolaeth o angen lleol am dai sy'n cyfiawnhau'r nifer a ddynodir ar gyfer Chwilog a'r Ffôr. Effaith andwyol codi cymaint o dai ar y Gymraeg.

ID y Sylw: 364

CEFNOGI Mrs Gwyneth Evans

Crynodeb:

Hoffwn gefnogi safle Cae Cefn Capel, Botwnnog, credaf fod Botwnnog yn bentref delfrydol i'w ehangu gan fod cyn gymaint o gyfleusterau yma e.e. Ysgol Gynradd ac Ysgol Uwchradd (Arbed tal cludiant ac mae palmant yr holl ffordd o'r safle i'r ddwy ysgol) Meddygfa, Llythyrdy, Caffi, Capel ac Eglwys.

ID y Sylw: 211

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

Argymell fod Llanbedrog yn cael ei gynnwys fel pentref / canolfan wasanaethol. Mae Llanbedrog yn sgorio 28 pwynt ar bapur topic 5, un yn llai na Botwnnog. Mae gan Llanbedrog ysgol, neuadd, siopau, modurdy, tafarndai, caffi, gwestai, Oriel a chanolfan celfyddydau, maes golff, stad ddiwydiannol, cartrefi hennoed,fferyllfa - cymaint bron o wasanaethau ac Abersoch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult