Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI17

ID y Sylw: 1188

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Does dim materion rydan ni'n gwybod amdanyn nhw o ran y cyflenwad dŵr i effeithio ar gyflawni'r twf sydd wedi'i nodi tu mewn i'r aneddiadau yma ond bydd asesiad llawn yn digwydd ar adeg cais cynllunio, unwaith y byddwn yn gwybod lle mae'r datblygiad i ddigwydd.

Bydd pa mor ddigonol ydi'r rhwydwaith garthffosiaeth yn cael ei asesu ar adeg cais cynllunio, unwaith y byddwn yn gwybod lle mae'r datblygiad i ddigwydd.

ID y Sylw: 832

GWRTHWYNEBU Jina Gwyrfai

Crynodeb:

Dyma bolisi gall i amddiffyn cymunedau bychain lleol. Oni ddylai'r amodau i) & ii) fod yn sail i'r holl Gynllun? Wedi dweud hynny mae angen diffiniad clirach o 'dai fforddiadwy' yn y cyswllt cymunedol. Nid yw 67% yn gallu fforddio'r ty rhataf un oherwydd cyflogau gwael (is o lawer nag mewn ardaleodd eraill). Mae angen clustnodi mwy o dai ar rent "Tai Teg" yn hytrach na thai ar werth. Y Polisi yma'n sail i holl gynllunio ar wahan i Fangor/ Caergybi y canolfannau isranbarthol. Cyfyngu ar adeiladu tai i'r newid naturiol.

ID y Sylw: 764

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Bydd darparu tai fforddiadwy yn unig mewn Pentrefi Lleol, Pentrefi Gwledig a Phentrefi Arfordirol yn gwanio cymunedau yn gymdeithasol ac yn economaidd gan gynyddu amddifadedd. Mae Polisi Cenedlaethol yn mynnu cymysgedd o dai fforddiadwy a thai ar y farchnad agored. Bydd cyfyngu datblygiadau i 100% tai fforddiadwy yn arwain at anghydbwysedd cymdeithasol.

Byddai caniatáu tai angen lleol neu dai fforddiadwy yn unig mewn aneddleoedd penodol yn debygol o sicrhau na ellir darparu'r lefel ofynnol o dai. Ni ellir cyflawni tai angen lleol a thai fforddiadwy ond trwy ddatblygiadau cytbwys, hyfyw (gan gynnwys tai marchnad agored a thai fforddiadwy yn y datblygiadau).

Diwygio'r polisi i ddarparu cymysgedd o dai fforddiadwy a thai marchnad agored mewn Pentrefi Lleol, Pentrefi Gwledig a Phentrefi Arfordirol.

ID y Sylw: 733

GWRTHWYNEBU RCH Douglas Pennant cyflwynwyd gan Carter Jonas (Mr Chris Bell)

Crynodeb:

Gwrthwynebu cyfyngu'r twf yn Llandygai i wyth annedd ar hap dros gyfnod y cynllun a llunio'r ffin ddatblygu. Rwyf yn gwrthwynebu'r asesiad cynaladwyedd ar gyfer Llandygai (sgôr anheddle). Mae'r drefn bresennol mewn gwirionedd yn peri risg i hyfywedd y gwasanaethau lleol. Newidiadau: ffin ddatblygu ehangach er mwyn caniatáu nifer uwch o aneddiadau yn Llandygai, a fyddai'n cefnogi'r gwasanaethau lleol yn well.

ID y Sylw: 731

GWRTHWYNEBU RCH Douglas Pennant cyflwynwyd gan Carter Jonas (Mr Chris Bell)

Crynodeb:

Gwrthwynebu cyfyngu'r twf yn Llandygai i wyth annedd ar hap dros gyfnod y cynllun a llunio'r ffin ddatblygu. Rwyf yn gwrthwynebu'r asesiad cynaladwyedd ar gyfer Llandygai (sgôr anheddle). Mae'r drefn bresennol mewn gwirionedd yn peri risg i hyfywedd y gwasanaethau lleol. Newidiadau: ffin ddatblygu ehangach er mwyn caniatáu nifer uwch o aneddiadau yn Llandygai, a fyddai'n cefnogi'r gwasanaethau lleol yn well.

ID y Sylw: 709

GWRTHWYNEBU Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Dylai tai marchnad agored gael eu caniatau o fewn Pentrefi Lleol/Arfordirol/Gwledig.

Dylai'r polisi cynnwys diffiniad o beth mae 'angen cymunedol' yn ei olygu.

Mae safleoedd o fewn fath bentrefi o dan anfantais o'i gymharu a safleoedd o dan polisi TAI 10 gan nad yw tai marchnad agored yn cael ei gefnogi gan polisi TAI 17.

ID y Sylw: 708

CEFNOGI Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Cefnogwn y newid arfaethedig i ffin ddatblygu i gynnwys Safle i'r dwyrain o'r A466 (SP678) Llanaelhaearn am y rhesymau a ganlyn:

Y gallu i'w ddatblygu - Cynllunio Cadarnhaol
Niferoedd Tai sydd wedi'u Dyrannu
Egwyddor Datblygu
Cyfleoedd a chyfyngiadau - fel yr atodir yn Atodiad 1
Cynllun meistr dangosol - fel yr atodir yn Atodiad 2
Arfarniad Cynaladwyedd Positif

ID y Sylw: 634

GWRTHWYNEBU Secretary of State for Defence cyflwynwyd gan Defence Infrastructure Organisation (Ian White)

Crynodeb:

Nid oes digon o gyfleusterau cymunedol a chymdeithasol yn anheddiad Llanfihangel yn Nhowyn i gefnogi'r stoc tai bresennol. Mae preswylwyr yn ddibynnol ar gyfleusterau RAF Y Fali ar gyfer hyn. Mae hyn wedi arwain at gynyddu lefel y traffig cerbydol/traffig cerddwyr gan arwain at nifer o achosion traffig lle mai dim ond cael a chael oedd hi. Ni ddylai'r Cyngor ddibynnu ar gyfleusterau'r ganolfan RAF i wasanaethu'r gymuned leol a'i thwf, yn enwedig os yw problemau'n parhau.
Newid: Addasu'r eirfa i annog sefydlu cyfleusterau cymunedol ychwanegol i wasanaethu LyN ac i atal y pentref rhag tyfu mwy oni bai fod amrediad a graddfa'r cyfleusterau cefnogol hefyd yn tyfu.

ID y Sylw: 616

GWRTHWYNEBU Cater Jonas (Mr Chris Bell)

Crynodeb:

Gwrthwynebu cyfyngu'r twf yn Nhregarth i 13 annedd ar hap dros gyfnod y cynllun a llunio'r ffin ddatblygu. Rwyf yn gwrthwynebu'r asesiad cynaladwyedd ar gyfer Tregarth (sgôr anheddle). Mae'r drefn bresennol mewn gwirionedd yn peri risg i hyfywedd y gwasanaethau lleol.

ID y Sylw: 212

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

Gwrthwynebu Llanbedrog fel pentref Arfordirol ac ei gynnwys fel Pentref Gwasanaethol.
Argymell Llanbedrog yn cael ei gynnwys fel pentref
wasanaethol. Mae Llanbedrog yn sgorio 28 pwynt ar bapur topic 5, un yn llai na Botwnnog. Mae gan Llanbedrog ysgol, neuadd, siopau, modurdy, tafarndai,caffi, gwestai, Oriel a chanolfan celfyddydau, maes golff, stad ddiwydiannol, cartrefi hennoed,fferyllfa - cymaint bron o wasanaethau ac Abersoch.Cafodd ffin y pentref ei grebachu y tro diwethaf, a mae eisiau ymestyn y ffin. Mae angen ffin hyblyg i gyfarfod angen tai angen lleol a nid o reidrwydd tai fforddiadwy yn unig. Nid yw pawb eisiau amodau caeth tai fforddiadwy.

ID y Sylw: 209

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Dylai Llanbedrog gael ei ddosbarthu'n Bentref Gwasanaethau ac nid Pentref Arfordirol. Mae gan Lanbedrog nifer o wasanaethau gan fod Pen y Berth hefyd ym mhlwyf Llanbedrog. Dylai Llanbedrog gael ei annog i dyfu a bod yn llwyddiannus ond os caiff ei gategoreiddio yn Bentref Arfordirol yna bydd dan anfantais annheg yn erbyn pentrefi eraill yn Nwyfor. Tynnu Llanbedrog o'r rhestr o Bentrefi Arfordirol a'i ychwanegu i'r rhestr o Bentrefi Gwasanaethol.

ID y Sylw: 200

CEFNOGI Rhys Thomas

Crynodeb:

Rwyf yn cefnogi'r bwriad i gyfyngu datblygiad i'r TU MEWN i ffin ddatblygu Llangristiolus fel y gwelir ar y map rhyngweithiol, sef pentref lleol fel y'i diffinnir ym MHOLISI STRATEGOL PS15:

Pentrefi Lleol:

" Bydd datblygiad yn cael ei gyfyngu i'r raddfa a'r math sy'n ateb angen y gymuned am dai ar leiniau ar hap/lleiniau mewnlenwi ODDI MEWN I FFINIAU DATBLYGU."

ID y Sylw: 95

CEFNOGI Elizabeth Whitehead

Crynodeb:

Yn cadarnhau cefnogaeth yn amodol ar ddehongli'n gywir -
* Rhaid i geisiadau cynllunio gydymffurfio â holl bwyntiau TAI17.
* Caiff datblygiad ei gyfyngu oddi mewn i'r ffiniau amlinellol (map 55).
* Ffafrir Byw'n Gynaliadwy SO5 - tra'n parchu rôl amrywiol a chymeriad y canolfannau, y pentrefi a chefn gwlad.
* Rydym yn ffafrio gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig SO16 - Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y Cynllun, yn cynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd gwyllt, a chymeriad ei thirwedd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult