Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLEOLIAD TAI, 7.4.124

ID y Sylw: 213

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

Mae'r cyfyngiadau a roddir ar bentrefi Arfordirol/ gwledig yn rhu gaeth. Mae'n bwysig cael twf. Mae'n bwysig cael twf i warchod cymeriad y pentref, er mwyn galluogi amrywiaeth o dai angen lleol eu hadeiladu a dim o reidrwydd tai fforddiadwy yn unig.

ID y Sylw: 210

GWRTHWYNEBU CYNGOR CYMUNED LLANBEDROG (MR JOHN HARRIS)

Crynodeb:

I gynyddu lefel twf Llanbedrog o 16 i 28 uned. Ym 2007 gwnaeth y Cyngor arolwg o'r angen am dai yn Llanbedrog a chanfyddwyd fod angen 28 o dai. Adeiladwyd 12 ty fforddiadwy, mae hyn yn gadael 16 anghenus. Yn y Cynllun nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer hyn. Ydi'r ffigwr yma yn cynwys ail gartrefi?

ID y Sylw: 202

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Sut cyfrifwyd yr 16 annedd newydd ar gyfer Llanbedrog? Ydi'r ffigwr hwn yn cynnwys yr holl fathau o anheddau newydd gan gynnwys tai haf? Daeth arolwg a gynhaliwyd yn 2007 ar gyfer Cyngor Plwyf Llanbedrog i'r casgliad fod 28 o deuluoedd yn dymuno symud i mewn i'r pentref. Codwyd deg tŷ fforddiadwy ond ymddengys bod y deg hyn eisoes wedi'u cynnwys yn y ffigwr ac mae tri arall sy'n dai haf hefyd wedi'u cynnwys, sy'n gadael un i'w godi yn Llanbedrog yn ystod oes y cynllun, sydd ddim yn ddigon o ystyried y dymunwn weld mwy o dwf yn Llanbedrog.

Cynyddu'r niferoedd o 16 i o leiaf 28 a ni ddylai'r ffigwr cynnwys ail cartrefi neu gartrefi gwyliau. Newid tabl 20 mewn perthynas i'r eglurhad ym mharagraff 7.4.124. Efallai lleihau niferoedd ym Mhwllheli o 12 a symud yr angen i Lanbedrog.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult