Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Tai Newydd yng Nghefn Gwlad, 7.4.130

ID y Sylw: 481

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Nid yw'r paragraff yn ystyried amgylchiadau pryd y gallai fod yn briodol creu neu ailsefydlu annedd yn y cefn gwlad pe byddai'n arwain at adfer ased treftadaeth neu adeilad gwerinol lleol a fyddai o gymorth i ddiogelu diwylliant Cymreig. Yn yr amgylchiadau hynny, dylai'r Cynllun gydnabod na allai fod yn bosib nac yn hyfyw i weithiwr gwledig fyw yn yr adeilad nac i'r adeilad weithredu fel annedd fforddiadwy.

Dylid diwygio'r paragraff i ddarllen "Rhaid i ddatblygiadau yng nghefn gwlad agored fodloni polisi cenedlaethol a TAN6 yng nghyd-destun tai mentrau gwledig neu ddatblygiad un planed. Mewn rhai achosion, efallai byddai'n dderbyniol i greu annedd newydd neu ail-sefydlu annedd blaenorol yng nghefn gwlad agored os yw'n cynnwys atgyweirio neu ailwampio ased treftadaeth sy'n helpu i ddiogelu cymeriad lleol a/neu'r diwylliant Cymreig. Yn unol â pholisi TAI9 os na fydd meddiannydd cymwys ar gyfer tŷ menter wledig yn y dyfodol yna fe gaiff ystyried ar gyfer ei feddiannu gan rai sydd yn gymwys am dŷ fforddiadwy, os yw'n ymarferol gwneud hynny."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult