Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI19

ID y Sylw: 1833

GWRTHWYNEBU Carter Jonas (Mr Chris Bell)

Crynodeb:

Mae polisi TAI 19 yn gosod cyfyngiadau afresymol ar trosi adeiladau traddodiadol yn y cefn gwlad. Y rhesymau yw:
(i) Mae costau trosi adeiladau traddodiadol yn uwch sydd yn gallu effeithio ar hyfywdra creu tai fforddiadwy.
(ii) Dylid rhoi ystyriaeth i statws rhestredig yr adeiladau.
(iii) Dylid trin pob anheddle yn unigol ar sail unrhyw pryder ynglŷn a ail gartrefi / cartrefi gwyliau.
(iv) Dim maen prawf ar gyfer achosion pan na ellid cael hyd i preswylydd sydd yn bodloni'r amodau.
(v) Dylid cyfyngu'r defnydd fel prif gartref yn unig fel Cyngor Parc Exmoor.

Angen polisi fwy hyblyg er mwyn delio efo pob cais ac anheddle ar sail achos wrth achos.

ID y Sylw: 1422

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Caniatáu cymysgedd o dai gan gynnwys yr hawl i ddatblygu hen adfeilion nid yn unig i ymwelwyr ond i'r boblogaeth gynhenid gael byw ynddynt.

ID y Sylw: 605

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Mae cyfyngu ar drosi adeiladau traddodiadol i'w defnyddio ar gyfer defnydd preswyl i ddarparu unedau fforddiadwy angen lleol yn anhyfyw ac ni ellir eu darparu wrth ystyried y cynnydd yng nghostau adeiladu/datblygu ar gyfer cynlluniau trosi. Bydd y polisi hwn yn methu ar sail hyfywdra ac mae'n anorfod na ellir darparu'r gofynion tai fforddiadwy mewn cynlluniau trosi.

Rydym yn ceisio'r newidiadau a ganlyn:
1. Dylid dileu'r gofyn am dai fforddiadwy o fewn cynlluniau trosi.
2. Dylai'r polisi ganiatáu estyniadau bach i'r adeilad er mwyn galluogi datblygu.
3. Dylid dileu'r gofyn i ddarparu tystiolaeth nad yw defnydd cyflogaeth yr adeilad yn hyfyw.

ID y Sylw: 358

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Awgrymu cyflwyno prawf hyfywedd ar gyfer y meini prawf fforddiadwy yng nghyswllt rhan 2 y polisi hwn. Dylid gwneud i ffwrdd â'r term 'israddol' gan fod y prawf hwn yn rhy feichus. At hyn, ni ddylai'r prawf strwythurol fod yn berthnasol lle byddai atgyweirio neu ailwampio'r strwythur yn diogelu ased treftadaeth.

Rhan 2 - diwygio i ddarllen "Yn amodol ar fod yn ymarferol, bod y datblygiad yn darparu uned fforddiadwy ar gyfer angen cymunedol lleol am annedd
Fforddiadwy neu fod y defnydd preswyl yn elfen ynghlwm efo datblygiad ehangach ar gyfer defnydd cyflogaeth cysylltiedig;"
Rhan 3 - diwygio i ddarllen "Bod yr adeilad yn strwythurol gadarn neu'n cynnwys atgyweirio neu ailwampio ased treftadaeth sy'n helpu i ddiogelu cymeriad lleol a/neu'r diwylliant Cymreig"

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult