Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.4

ID y Sylw: 53

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Mae'r bwriad i ddynodi'r ardal sy'n cynnwys chwarel Moel Tryfan a'r ardal o'i hamgylch yn Ardal Tirwedd Arbennig yn ddiangen ac fe'i lluniwyd i ddiogelu'r dirwedd lle mae eisoes digon o ddarpariaeth i wneud hyn. Er ei fod yn cyfuno dwy Ardal Gwarchod y Dirwedd i greu Ardal Tirwedd Arbennig 07, mae'n cynnwys tir sydd eisoes yn cael digon o warchodaeth gan ddynodiad Gofrestredig. Gallai ychwanegu haen arall o reoliadau fod yn rhwystr i ddatblygu'r chwarel yn y dyfodol felly'n tanseilio, o bosib, effeithlonrwydd polisïau sy'n ymwneud â datblygu'r economi, cefnogi'r Gymraeg a chloddio mwynau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult