Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS16

ID y Sylw: 1444

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

mae rhai dynodiadau o fewn neu'n agos i dirweddau sydd wedi cael eu cofrestru gan CADW fel Tirweddau o Bwysigrwydd Hanesyddol. Tra nad yw hyn yn ddynodiad statudol, mae Pennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru yn nodi y dylai fod yn ystyriaeth cynllunio perthnasol yn y broses cynllunio ac y dylid rhoi ystyriaeth iddo.

ID y Sylw: 1443

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae nifer o safleoedd a ddynodwyd du mewn i, wrth ymyl neu'n agos i AHNE Llyn ac Ynys Mon. Rydym yn atgoffa'r Awdurdod o'i ddyletswydd o dan Adran 85 o'r Ddeddf cefn Glwad a Mynediad 2000, sy'n dweud bod rhaid i gyrff cyhoeddus roi sylw i'r amcan o warchod a gwella harddwch naturiol AHNE. Credir lle bod yna bosibilrwydd i ddynodiad gael effaith andwyol sylweddol ar yr AHNE a'i ardal cysylltiedig, byddai'n rhaid asesu'r safle yn rymus o ran ei ardrawiad andwyol ar fwynderau a rhinweddau'r AHNE

ID y Sylw: 1439

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae angen ystyriaeth bellach i ardrawiad posib datblygiad ar statws cadwraeth ffafriol rhywogaethau a warchodir. Mae'r rhywogaethau sy'n byw yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cynnwys dyfrgwn, ystlumod, llygod dwr. Dylai polisïau perthnasol sicrhau bod datblygiad arfaethedig yn cael eu hasesu o dan y Cynllun ac yn achos dynodiadau bod ystyriaeth lawn a phriodol yn cael ei roi i rywogaethau a warchodir er mwyn cydymffurfio a gofynion deddfwriaeth berthnasol.

ID y Sylw: 1423

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y polisïau rheoli datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft. Dylai'r Cynllun hyrwyddo tirwedd o ansawdd uchel ac adnabod rôl amaethyddiaeth yn hyn.

ID y Sylw: 1182

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae camgymeriad teipio yn y cyflwyniad: Dylai fod yn "effect", nid "affect".
Mae Horizon o'r farn bod angen cynnwys mwy o hyblygrwydd yn y polisïau hyn fel y bydd modd caniatáu cynigion y rhagwelir eu bod am gael effaith andwyol, yn amodol ar bennu mesurau lliniaru digonol, efo cynllun gweithredu priodol i gefnogi hynny. Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisïau hyn, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig uchod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer gwneud ymatebion ymgynghori i'r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu ac i benderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig.

ID y Sylw: 1092

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

O ran Polisi PS16 ac AMG4 mae ANC'n cwestiynu a oes angen y ddau bolisi ac a ddylid eu hymgorffori mewn un Polisi 'Bioamrywiaeth'. Trwy gael un polisi, fel Polisi NTE/3 CDLl Conwy, byddai'n rhoi'r strwythur polisi i ddiogelu rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol yn ogystal â chyfeirio at yr angen i gyrraedd targedau'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Dylai'r polisi gynnwys coeden sy'n diffinio'n eglur y lefel o ddiogelwch i'w gynnig i safleoedd a rhywogaethau, a chynnwys cyfeiriad at y rhywogaethau yn Adran 42 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1991 mae dyletswydd ar yr Awdurdod i'w diogelu o dan Ddeddf NERC (2006).

ID y Sylw: 900

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rhoddir pwyslais amhriodol o isel ar yr AHNE yn nrafft y CDLl ar y Cyd o'i gymharu â'r CDUG. Dylid cael ymrwymiad lleol sy'n llawer mwy positif a phenodol i'r dyletswyddau statudol i warchod tirweddau sydd wedi'u dynodi'n genedlaethol a'u gosodiadau, yn unol â SP2, B8 a B14 y CDUG. Dylid cyfeirio'n benodol at Gynlluniau Rheoli'r AHNE.

ID y Sylw: 898

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn ategu PS16 mewn egwyddor gan ei fod yn ceisio gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol. Mae amgylchedd naturiol Gwynedd yn brif atyniad ymwelwyr yn yr ardal ac felly cefnoga Bourne Leisure y dyhead i ddiogelu a gwarchod yr amgylchedd naturiol ble bo'n bosib. Yn wir, datgenir yn y Cynllun Rheoli Cyrchfan 2013-2020 bod 54% o ymwelwyr wedi ymweld â Gwynedd oherwydd yr olygfa/y dirwedd.

Lleolir parciau gwyliau Greenacres a Hafan y Môr mewn ardaloedd sy'n sensitif o ran yr amgylchedd. Dyweda Bourne Leisure na ddylid diystyru datblygiadau yn y safleoedd hyn ar yr amod bod y datblygiad yn addas i'r lleoliad ac y gellid gweithredu mesurau lliniaru cymesurol i liniaru effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Hoffai Bourne Leisure bwysleisio nad oes gan bob datblygiad y gallu i effeithio'n negyddol ar dirwedd, golygfeydd cyhoeddus a gofod agored pwysig.

ID y Sylw: 891

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol yn bolisi yr ydym yn gefnogol iawn ohono. Nid ydym yn teimlo'n gyfforddus bod safleoedd o bwysigrwydd lleol i Borth-y-Gest, sef gwarchodfeydd natur lleol Parc y Borth a Phen y Banc, a'u continwwm ecolegol cyfagos yn cael eu hadnabod yn addas, yn unol ag AMG4 gwarchod bioamrywiaeth leol.

Mae Tabl 23 yn restr bwysig o ddynodiadau gwarchodaeth natur pwysig, ond nid ydyw'n cyfeirio at warchodfeydd natur lleol nac anstatudol a chredwn y dylid hyn. Ymhellach i hyn, nid yw'r map cyfyngiadau yn ddigon penodol i adnabod nodweddion yn glir. Nid yw Pen y Banc yn cael ei adnabod yn glir fel GNLl, ac rydym yn ansicr o ran Parc y Borth ac felly hoffem weld hyn yn cael ei gywiro.

ID y Sylw: 812

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Mae Cymdeithas Dinesig Bangor yn dymuno cefnogi PS16.

ID y Sylw: 806

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

AHNE - nid oed polisi penodol o ran cynnal a gwarchod yr AHNE. Yn hytrach mae polisiau cyffredinol a chyfeiriad at ddeddwriaeth a pholisi cenedlaethol. Credir fod angen polisi penodol ar gyfer cynnal a chadw'r AHNE, tebyg i Bolisi B8 yn y cynllun presennol.

ID y Sylw: 805

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Cynllun Rheoli'r AHNE - mae hwn yn gynllun statudol a chredir y dylai fod cyfeiriad ato yn y polisiau perthnasol.

ID y Sylw: 802

GWRTHWYNEBU Ty Mawr West ltd (John Hill) cyflwynwyd gan Ty Mawr West ltd (John Hill)

Crynodeb:

Mae fy nghleient yn dymuno ail adrodd ei farn gadarn y byddai dynodi Dyffryn Nantlle fel Ardal Tirwedd Arbennig yn niweidiol i'r economi leol ac yn ffactor y dylid dal mewn cof mewn ystyriaeth fanwl o'r effeithiau niweidiol o'r dynodiad o'r math.

ID y Sylw: 493

GWRTHWYNEBU Mr Glyn Jones

Crynodeb:

Polisi cryfach ar gyfer yr AHNE o ran yr angen am Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol o lefel priodol ar gyfer datblygiad a'r angen i gysylltu gyda swyddog tirwedd/ cynllunio yr awdurdod er mwyn cael cyngor am y lefel o AETG sy'n angenrheidiol.

ID y Sylw: 459

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mewn egwyddor mae Bourne Leisure yn cefnogi PS16 gan ei fod yn anelu i gadw a gwella'r amgylchedd naturiol.

ID y Sylw: 429

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Dylid cynnwys yn y Cynllun na ddylid gymeradwyo unrhyw gais cynllunio sy'n gwneud niwed sylweddol i goetir hynafol, yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru.

Dylid nodi y dylid manteisio ar bob cyfle i blannu coed mewn llefydd addas er mwyn gwella'r amgylchedd lleol.

ID y Sylw: 343

CEFNOGI North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Rydym yn croesawu PS16 ac yn pwysleisio bod amgylchedd naturiol neilltuol Gwynedd a Môn yn cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau prin, cyffredin a nodweddiadol. Awgrymwn fod cyfeiriad yn y polisi hwn ac mewn testun cysylltiedig hefyd at gylchfeydd rhagod er mwyn gwarchod mwy ar seilwaith gwyrdd a glas (pwynt 5). NODER Bwriadwyd y sylwadau hyn ar gyfer PS16 ond ymddengys bod camgymeriad ar ddolen gyswllt y ddogfen ar lein sy'n cysylltu'r polisi hwn â PS19.

ID y Sylw: 325

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

NODER Bwriadwyd y sylwadau hyn ar gyfer PS16 ond ymddengys bod camgymeriad ar ddolen gyswllt y ddogfen ar lein sy'n cysylltu'r polisi hwn â PS19
Rydym yn croesawu polisi PS16 ac yn pwysleisio bod amgylchedd naturiol neilltuol Gwynedd a Môn yn cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau prin, cyffredin a nodweddiadol.
Awgrymwn fod y polisi hwn a thestun cysylltiedig hefyd yn cyfeirio at gylchfeydd rhagod er mwyn gwarchod mwy ar seilwaith gwyrdd a glas (pwynt 5)

ID y Sylw: 311

GWRTHWYNEBU Cyfeillion LLyn (Mrs Sian Parri)

Crynodeb:

Dylid cynnwys cyfeiriad penodol at warchod yr AHNE yn unol a Chynllun Rheoli'r AHNE yn unol a'r ddeddf cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

ID y Sylw: 233

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi hwn yn eglur o ran yr hyn y mae'n berthnasol iddo (e.e. nid pob ased tirwedd a bioamrywiaeth sydd â'r un gwerth). Dylai'r polisi ymwneud â'r lefel leol yn hytrach nag ailadrodd polisi cenedlaethol. Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau a nodir isod.

Awgrymu hierarchaeth i asesu effeithiau amgylcheddol cynigion datblygu yn ddi ystyriaeth i bolisïau eraill yn y cynllun datblygu. Dylid pwysleisio yn gadarnhaol safleoedd echdynnu mwynau presennol, gan eu hymestyn ar draul datblygu safleoedd newydd. Dylid ystyried effeithiau tros dro ar yr amgylchedd yn wahanol i effeithiau hir dymor ar yr amgylchedd.

ID y Sylw: 232

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi hwn yn eglur o ran lle mae'n berthnasol iddo e.e. (nid pob holl ased tirwedd a bioamrywiaeth sydd â'r un gwerth). Dylai'r polisi ymwneud â'r lefel leol yn hytrach nag ailadrodd y polisi cenedlaethol. Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu newidiadau fel y nodir isod.

Awgrymu hierarchaeth i asesu effeithiau amgylcheddol cynigion datblygu yn ddi ystyriaeth i bolisïau eraill yn y cynllun datblygu. Dylid pwysleisio yn gadarnhaol safleoedd echdynnu mwynau presennol, gan eu hymestyn ar draul datblygu safleoedd newydd. Dylid ystyried effeithiau tros dro ar yr amgylchedd yn wahanol i effeithiau hir dymor ar yr amgylchedd.

ID y Sylw: 165

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Caiff hwn ei restru fel PS19 dan 7.5 yn y tabl cynnwys.

Newid i PS16 yn y tabl cynnwys.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult