Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AMG1

ID y Sylw: 906

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

15.4 Crynodeb o Gynnig Glannau'r Fenai: Dylid ehangu Ardaloedd Tirwedd Arbennig 8 a 9 sy'n amddiffyn glannau deheuol y Fenai i gynnwys yr ardaloedd sydd heb eu gwarchod ar ochr Gwynedd i'r Fenai, rhwng Bae'r Foryd a'r Felinheli, naill ochr i'r safle Treftadaeth y Byd yng Nghaernarfon. Ar wahân i amddiffyn tirwedd leol sy'n werthfawr a bregus ac ailgyflwyno cyn Ardal Gwarchod y Dirwedd, eu prif rôl fyddai darparu byffer i AHNE Ynys Môn ar ochr ogleddol y Fenai.

ID y Sylw: 905

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Darparu byffer SLA i warchod y rhan ogleddol o AHNE Llŷn, yn cynnwys (er enghraifft) strimyn 2km i ffurfio cefnlen i Yr Eifl a Bryniau Clynnog.

ID y Sylw: 904

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Eglurhad ar fanylion y newidiadau arfaethedig i Ardal Tirwedd Arbennig Gorllewin Llŷn o gymharu ag Ardal Gwarchod y Dirwedd Gorllewin Llŷn ger Abersoch a Phwlheli a'r rhesymau am hyn.

ID y Sylw: 901

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi'r pwyslais newydd ar warchodaeth leol trwy'r ATAu (AMG1) Dylid pwysleisio eu rôl fel cylchfeydd rhagod i warchod gosodiad yr ANHE a dylid eu hatgyfnerthu trwy ehangu ATA'u sy'n agos i'r ardaloedd hynny o'r AHNE heb warchodaeth. Dylid egluro bod sgôp a bwriad AMG2 yn wahanol i AMG1.

Dylid pwysleisio eu rôl fel cylchfeydd rhagod i warchod gosodiad yr ANHE a dylid eu hatgyfnerthu trwy ehangu ATA'u sy'n agos i'r ardaloedd hynny o'r AHNE heb warchodaeth

ID y Sylw: 899

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae AMG1 yn caniatáu datblygiad i ddod yn ei flaen ar yr amod bod ei raddfa a'i natur yn addas ac na fydd effaith andwyol ar y dirwedd.

Felly, mae Polisi AMG1 yn darparu sail bolisi gadarnhaol i ddatblygiadau addas ddod yn eu blaen yn yr ATA.

Hoffai Bourne Leisure bwysleisio nad oes gan bob datblygiad y gallu i effeithio'n negyddol ar dirwedd, golygfeydd cyhoeddus a gofod agored pwysig.

Mae Bourne Leisure yn ystyried y dylai AMG1 ddatgan yn glir bod tebygolrwydd uchel y byddai cyfleusterau twristiaeth hefyd wedi'u lleoli mewn ATA oherwydd yr angen iddynt gael eu lleoli ger yr arfordir. Mae cyfleusterau twristiaeth yn newid yn gyson, gydag ailddatblygu a rhesymoli safleoedd yn digwydd pob amser, er mwyn cwrdd ag anghenion marchnad dwristiaeth ddeinamig.

ID y Sylw: 892

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae'r polisi yn ceisio sicrhau nad yw datblygiad o fewn ATA yn cael effaith andwyol ar y dirwedd. Mae'r prawf a'r gofyn hwn yn rhy feichus ac yn anghymesur â statws yr ATA. Mae hefyd yn ymarferol amhosib cyflawni unrhyw ddatblygiad heb gael rhyw fath o effaith ar y diwedd.
Yn arwyddocaol, gofynna'r polisi yn ei ffurf ddrafft i beidio â chael unrhyw effaith ar y dirwedd ac nid yw'n cynnwys y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, fel y gofynnir gan PCC.
Dylid cyfeirio ar y ragdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy.
Dylid dileu'r cyfeiriad at "ni ddylai beri unrhyw effaith andwyol" a defnyddio "ni ddylai beri unrhyw effaith sylweddol" yn ei le gan gynnwys cydbwysedd pellach o ran y gellid gorbwyso unrhyw effaith gydag effeithiau positif y datblygiad.

ID y Sylw: 880

CEFNOGI Mr John Tripp

Crynodeb:

falch o weld 5 ardal gadwraeth yn Ynys Mon.

ID y Sylw: 811

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Botwnnog (Mrs Gwenda Roberts)

Crynodeb:

Mae Cynllun Gwarchod y Tirlun Newydd Arfordirol eto yn cyfyngu ar hawliau trigolion Pen Llŷn drwy eu rhwystro i godi tai yn eu hardal eu hunain. Bydd cefn gwlad yn marw ar ei thraed a gwelir diboblogi - os daw i hynny bydd diwylliant a'r arferion unigryw sy'n perthyn i gefn gwlad yn cael ei colli am byth. Oni fydd edifar gan y Cyngor i golli adnodd mor werthfawr a hyn?

ID y Sylw: 808

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Mewn rhai mannau mae'r ardal yma (ATA Gorllwein Llyn) yn ffinio gyda'r AHNE ac yn creu gwarchodiad i osodiad yr AHNE. Fodd bynnag, mae rhai rhannau o'r AHNE hen warchodaeth yma. Credir felly dylid cyfeirio at warchod gosodiad yr AHNE yn y polisiau perthnasol.

ID y Sylw: 609

GWRTHWYNEBU Mr Paul Madden

Crynodeb:

Nodwyd y cyfan o Ynys Môn o dan bolisi 31 yng Nghynllun Lleol Ynys Môn fel Ardal Tirwedd Arbennig (SLA). Yn y Cynllun sydd ar fin ei gyhoeddi, dim ond rhai ardaloedd sy'n cael eu nodi fel SLA, a gellid dynodi'r holl ynys yn SLA wrth ddefnyddio'r meini prawf cyfredol. Gellid dyfarnu statws uwch geoparc byd-eang sy'n cyfateb i safle treftadaeth y byd. Nid yw'n cynnig gwarchodaeth digonol yn erbyn datblygiadau anaddas ac mae'n gwrthdroi polisi hirdymor heb gyfiawnhad digonol. Dylid dynodi'r cyfan o Ynys Môn yn SLA.

ID y Sylw: 460

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn ystyried y dylai AMG1 ddweud yn glir bod yna bosibilrwydd cryf y bydd cyfleusterau ymwelwyr mewn AGT oherwydd yr angen eu lleoli yn agos i'r arfordir. Mae cyfleusterau ymwelwyr o hyd yn newid, gyda ailddatblygu a gwella safleoedd yn digwydd trwy gydol yr amser, er mwyn cwrdd a marchnad ymwelwyr dynamig. Mae Bourne Leisure yn ystyried y gall datblygiad priodol ddod ymlaen hyd yn oed mewn lleoliadau AGT os gellir gweithredu mesurau lliniaru priodol i ymdopi gydag ardrawiadau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

ID y Sylw: 375

CEFNOGI Welsh Highland Railway (Mr Graham Farr)

Crynodeb:

Mae'r Cwmni'n cefnogi'r polisi fel y'i geirir. Gweler sylwadau ar wahân y Cwmni yng nghyswllt yr ardal y mae'n berthnasol iddi.

ID y Sylw: 365

GWRTHWYNEBU Dr Morag McGrath

Crynodeb:

Mae'n anodd deall sut gall datblygiad 'ychwanegu' at agweddau hanesyddol, gweledol, daearyddol, ecolegol a diwylliannol y ATA. Newid y geiriad i 'i gynnal, cyfoethogi neu adfer cymeriad ac ansawdd cydnabyddedig' fel yn 7.5.10.

ID y Sylw: 291

GWRTHWYNEBU Mr Myrddin Roberts

Crynodeb:

Nid yw'r Swyddogion sy'n llunio'r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd wedi dwyn i mewn yn ddigonol randdeiliaid lleol megis cynghorau cymuned, ffermwyr, tirfeddianwyr a thrigolion cyn dynodi Ardaloedd o Dirwedd Arbennig ar fap Ynys Môn, yn enwedig felly ar gyfer yr Ardal Tirwedd Arbennig o'r enw Llethrau Coediog Biwmares a Glen Llangoed. Fi sy'n digwydd bod yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanddona, felly gwn nad oes yr un swyddog wedi bod yn ein cyfarfodydd. Fel trigolion, dylem fod wedi cael gwybod am y newid mawr arfaethedig yn y polisi hwn. Ni chafwyd trafodaeth ystyrlon yn amlinellu'r goblygiadau ar fusnesau, tir a chartrefi. Bod Polisi AMG1 yn cael ei ddileu tan fod pob rhanddeilwyr wedi cael ei hysbysu am y cyflwyniad arfaethedig o'r ATAau a bod trafodaeth a chytundeb yn cael ei gyrraedd gan bob parti perthnasol, yn enwedig y gymuned leol a swyddogion y Cynllun ar y Cyd.

ID y Sylw: 235

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir. Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir.

Dylai'r polisi gael ei ddiwygio i gynnwys y geiriau effaith "hir dymor" sydd yn galluogi echdynnu mwynau gymryd lle dros dro gan gyfeirio at gynigion adfer fod yn "unol â'r" nod "hir dymor" i ddiogelu ardaloedd tirwedd arbennig.

ID y Sylw: 234

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir. Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir.

Dylai'r polisi gael ei ddiwygio i gynnwys y geiriau effaith "hir dymor" sydd yn galluogi echdynnu mwynau gymryd lle dros dro gan gyfeirio at gynigion adfer fod yn "unol â'r" nod "hir dymor" i ddiogelu ardaloedd tirwedd arbennig.

ID y Sylw: 54

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Mae'r Ardaloedd Tirwedd Arbennig a nodir ar y Map Cynigion yn gorgyffwrdd â dynodiadau tirwedd eraill sy'n ymddangos bod ganddynt yr un pwrpas o warchod y dirwedd. Pan geir y cyfryw gorgyffwrdd, dylid rhoi ystyriaeth i ostwng maint yr Ardal Tirwedd Arbennig er mwyn osgoi dyblygu ardaloedd dynodedig. O ran safle ein cleient, sydd o fewn Ardal Tirwedd Arbennig 07 arfaethedig, mae'r dirwedd yn nodweddiadol o'r diwydiant cloddio mwynau sydd yn yr ardal ac ni ddylai fod yn ormod o faich ar gloddio mwynau yn yr ardal yn y dyfodol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult