Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AMG2

ID y Sylw: 1446

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Dylid newid maen prawf 3 i ddarllen "cynllun aneddleoedd a mathau o ffiniau".

ID y Sylw: 1445

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Byddwn yn awgrymu bod enw'r polisi yma'n cael ei newid i warchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn 'nodedig neu arbennig' i gymeriad y tirwedd yn hytrach na 'unigryw'.

ID y Sylw: 893

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Nid yw'r polisi yn gosod gofyn cymhwyso fod angen i effeithiau fod yn 'sylweddol'. Effaith andwyol yn unig yw'r gofyn. Nid yw hyn yn briodol gan y gellir tybio y gall unrhyw ddatblygiad gael effaith andwyol mewn rhyw ffurf neu'i gilydd ar y dirwedd. Yn ogystal, nid yw'r polisi yn caniatáu ar gyfer cydbwyso buddion economaidd, cymdeithasol nac amgylcheddol prosiect (adfer a dymchwel safle wedi'i halogi ac adeiladau mawr), o gymharu â'r effaith ar y dirwedd yn deillio o ddatblygiad ar raddfa fechan.
Dylid cyfeirio at y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy. Dylid adolygu'r polisi fel bod rhaid i effeithiau ar y dirwedd fod yn sylweddol mewn ardaloedd sydd heb eu dynodi ac y dylai'r rhain orbwyso'n amlwg ac yn sylweddol y buddion economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol cyn gwrthod cais ar sail y polisi hwn.

ID y Sylw: 886

CEFNOGI Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae polisïau AMG2. AMG3 ac AMG4 yn cyfeirio at nodweddion a rhinweddau sy'n unigryw i'r amgylchedd lleol, gwarchod yr arfordir a chadwraeth bioamrywiaeth leol. Rydym yn cefnogi'r polisïau hyn sy'n arfordir sy'n cyd-fynd gydag amcanion Cyfeillion Borth y Gest.

ID y Sylw: 809

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Mae'n bolisi canmoladwy ond braidd yn gymleth a chredi y gall fod yn anodd ei weithredu.

ID y Sylw: 330

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig wedi'u cynnwys yn ddigonol yn AMG1. Er mwyn gwell eglurder dylai AMG2 gael ei aralleirio i warchod y dirwedd ehangach a nodweddion pwysig tirweddau lleol Gwynedd a Môn. Dileu'r cyfeiriad at ATA a sicrhau fod y polisi'n berthnasol i'r tirwedd ehangach.

ID y Sylw: 237

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir. Awgrymu dyblygu gyda Pholisi AMG1.

Dylai'r polisi gael ei ddiwygio i gynnwys y geiriau effaith "hir dymor" sydd yn galluogi echdynnu mwynau gymryd lle dros dro gan gyfeirio at gynigion adfer fod yn "unol â'r" nòd "hir dymor" i ddiogelu ardaloedd tirlun arbennig. Awgrymir cyfuno gyda pholisi AMG1.

ID y Sylw: 236

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod pwyslais cadarnhaol ar safleoedd cloddio mwynau presennol neu estyniadau i'r safleoedd hynny dros safleoedd newydd. Dylid edrych ar effeithiau amgylcheddol dros dro yn wahanol i effeithiau amgylcheddol tymor hir. Awgrymu dyblygu gyda Pholisi AMG1.

Dylai'r polisi gael ei ddiwygio i gynnwys y geiriau effaith "hir dymor" sydd yn galluogi echdynnu mwynau gymryd lle dros dro gan gyfeirio at gynigion adfer fod yn "unol â'r" nòd "hir dymor" i ddiogelu ardaloedd tirlun arbennig. Awgrymir cyfuno gyda pholisi AMG1.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult