Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AMG4

ID y Sylw: 1675

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

O ran Polisi PS16 ac AMG4 mae ANC'n cwestiynu a oes angen y ddau bolisi ac a ddylid eu hymgorffori mewn un Polisi 'Bioamrywiaeth'. Trwy gael un polisi, fel Polisi NTE/3 CDLl Conwy, byddai'n rhoi'r strwythur polisi i ddiogelu rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol yn ogystal â chyfeirio at yr angen i gyrraedd targedau'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Dylai'r polisi gynnwys coeden sy'n diffinio'n eglur y lefel o ddiogelwch i'w gynnig i safleoedd a rhywogaethau, a chynnwys cyfeiriad at y rhywogaethau yn Adran 42 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1991 mae dyletswydd ar yr Awdurdod i'w diogelu o dan Ddeddf NERC (2006).

ID y Sylw: 1440

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Nid ydym wedi ystyried effeithiau posib ar pob budd lleol neu ranbarthol. Felly, ni ddylid anwybyddu'r posibilrwydd o effeithiau andwyol ar y rhain, a fyddai'n berthnasol i ddyletswydd cyffredinol sydd gan yr Awdurdod i roi ystyriaeth i warchod bioamrywiaeth fel a welir yn Neddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006). Mae'r cyngor yma'n cynnwys ystyriaeth i ddarpariaeth arfaethedig o gynefinoedd llinellol a cherrig sarn a ddiffinir yn Rhan 10 o'r Gyfarwyddyd Cynefinoedd.

ID y Sylw: 1073

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Angen ailddrafftio pellach. Mae'r polisi drafft ar hyn o bryd yn ymddangos yn rhy feichus ar gyfer ystyried cynigion datblygu ar dir dynodedig lle mae materion cadwraeth natur lleol anstatudol.

ID y Sylw: 897

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Nid yw AMG4 yn darparu sail bositif i ddatblygiadau addas ddod yn eu blaen a gall rwystro datblygiadau addas.

Dylid diwygio Pwynt 1 i ddatgan mai dim ond safleoedd amgen sy'n rhesymol berthnasol i safle'r cais ddylid eu hystyried i fodloni'r polisi hwn. Mae Bourne Leisure yn credu ei bod yn anaddas asesu safleoedd amgen nad ydynt yn rhesymol berthnasol i'r safle presennol.

Dylid diwygio Pwynt 2 i gydnabod bod rhai datblygiadau eisoes yn bodoli o fewn ardaloedd o bwysigrwydd bioamrywiaeth ryngwladol, genedlaethol a lleol. Dylid caniatáu datblygu ymhellach yn y lleoliadau hyn ar yr amod fod bioamrywiaeth yn cael ei diogelu a'i gwella.

Creda Bourne Leisure ei bod yn bwysig i Ynys Môn a Gwynedd ddefnyddio dull cytbwys a phragmatig o ran cynigion datblygu sydd â'r gallu i amharu ar fioamrywiaeth.

Mae Bourne Leisure yn nodi fod gan ddatblygiadau penodol hefyd y potensial i gynhyrchu cynnydd net mewn gwerth bioamrywiaeth trwy greu cynefinoedd.

ID y Sylw: 888

CEFNOGI Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Polisïau AMG2, AMG3 ac AMG4 sy'n ymwneud â nodweddion a rhinweddau sy'n unigryw i'r dirwedd leol, i ddiogelu arfordiroedd ac i warchod bioamrywiaeth leol.

Rydym yn cefnogi'r polisïau hyn sy'n unol ag amcanion Cyfeillion Borth-y-Gest.

ID y Sylw: 462

GWRTHWYNEBU Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Newid pwynt 1 i ddatgan mai dim ond safleoedd amgen sydd a pherthynas rhesymol i safle'r cais sydd angen eu hystyried i fodloni'r polisi yma. Dylid newid pwynt 2 i gydnabod bod rhai safleoedd eisoes o fewn ardaloedd o bwysigrwydd bioamrywiaeth rhyngwladol, cenedlaethol a lleol. Dylid caniatau rhagor o ddatblygu yn y lleoliadau yma cyn belled a bod bioamrywiaeth yn cael ei warchod a'i wella.

ID y Sylw: 333

CEFNOGI North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Rydym yn croesawu'r warchodaeth a roddir i fioamrywiaeth trwy'r polisi hwn.

ID y Sylw: 239

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Awgrymu bod y polisi'n ailadrodd polisi cenedlaethol, yn anhylaw ac mae angen i'r geiriad fod yn hyblyg gan na roddwyd diffiniad na hierarchaeth o ran safleoedd cloddio mwynau.

Awgrymir cyfuno gyda Pholisi AMG5 a newid yr eirfa yn y frawddeg gyntaf i "Dylai cynigion, os yn briodol, gwarchod, a gwella bioamrywiaeth sydd wedi ei adnabod i fod yn bwysig i'r ardal leol".

ID y Sylw: 238

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Awgrymu bod y polisi'n ailadrodd polisi cenedlaethol, yn anhylaw ac mae angen i'r geiriad fod yn hyblyg gan na roddwyd diffiniad na hierarchaeth o ran safleoedd cloddio mwynau.

Awgrymir cyfuno gyda Pholisi AMG5 a newid yr eirfa yn y frawddeg gyntaf i "Dylai cynigion, os yn briodol, gwarchod, a gwella bioamrywiaeth sydd wedi ei adnabod i fod yn bwysig i'r ardal leol".

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult