Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AMG5

ID y Sylw: 890

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Ceisia'r polisi hwn warchod ardaloedd a nodir yn y Cynllun am eu diddordeb ecolegol. Noder bod tir safle Dynamex Friction gynt o fewn Safle Bywyd Gwyllt Plas Brereton ond mae ynddo lefelau sylweddol o halogiad ac mae angen ei adfer. Nid yw'r polisi ar ffurf drafft yn caniatáu defnyddio technegau lleddfu safonol i ymdrin ag unrhyw fywyd gwyllt neu gynefinoedd ar y safle fyddai'n destun gwaith dymchwel neu adfer.
Felly, nid yw'r Polisi yn cydymffurfio â Phrawf Cadernid C2 gan nad yw'n cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru a CE2 gan nad yw'n realistig wrth ystyried dewisiadau eraill.
Dylid ailysgrifennu'r polisi i alluogi defnyddio technegau lleddfu ar y safle a thechnegau eraill fel sy'n arferol ar gyfer safleoedd a ddatblygwyd o'r blaen a safleoedd bywyd gwyllt anstatudol a warchodir.

ID y Sylw: 889

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Byddem yn falch petai AMG5, sy'n cyfeirio'n benodol at warchodfeydd natur leol, yn cyfeirio at dabl sy'n rhestru gwarchodfeydd o'r fath

ID y Sylw: 338

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Rydym yn croesawu'r gefnogaeth a roddir i safleoedd o bwysigrwydd rhanbarthol neu leol.

Fodd bynnag, rydym yn awgrymu bod yr ail baragraff yn dechrau gydag 'os' yn hytrach na 'pan';

ID y Sylw: 241

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylai'r polisi edrych yn fwy cadarnhaol ar ddatblygiadau cloddio mwynau a chefnogi safleoedd presennol ac estyniadau i safleoedd presennol dros ddatblygiadau newydd.

ID y Sylw: 240

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylai'r polisi edrych yn fwy cadarnhaol ar ddatblygiadau cloddio mwynau a chefnogi safleoedd presennol ac estyniadau i safleoedd presennol dros ddatblygiadau newydd.

Awgrymu ymuno â pholisi AMG4 er mwyn caniatau Asesiad Ecolegol i gefnogi datblygiad y safleoedd.

ID y Sylw: 192

GWRTHWYNEBU Mrs Irene Stott

Crynodeb:

Mae Ynys Môn yn debygol o gael statws geoparc byd-eang UNESCO. Dylai hwn gael ei gynnwys fel ardal dan warchodaeth. Cynnwys safleoedd UNESCO a geoparc byd-eang fel ardaloedd dan warchodaeth.

ID y Sylw: 164

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Mae Ynys Môn yn debygol o gael statws geoparc byd-eang UNESCO. Dylai hwn gael ei gynnwys fel ardal dan warchodaeth. Cynnwys safleoedd UNESCO a geoparc byd-eang fel ardaloedd dan warchodaeth.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult