Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS17

ID y Sylw: 1183

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon o'r farn bod angen cynnwys mwy o hyblygrwydd yn y polisïau hyn fel y bydd modd caniatáu cynigion y rhagwelir eu bod am gael effaith andwyol, yn amodol ar bennu mesurau lliniaru digonol, efo cynllun gweithredu priodol i gefnogi hynny. Yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisïau hyn, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig uchod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer gwneud ymatebion ymgynghori i'r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu ac i benderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig.

ID y Sylw: 696

GWRTHWYNEBU Robert Llewelyn Jones

Crynodeb:

Gofyn i'r Morglawdd Mawr yng Nghaergybi fod yr un fath â'r ddau gastell Treftadaeth.

Dylai'r Map Cyfyngiadau gynnwys y Morglawdd Mawr yng Nghaergybi a dylai'r strwythur dderbyn proffil uwch ochr yn ochr â phroffil Castell Biwmares a Chastell Caernarfon oherwydd ei bwysigrwydd hyd yn oed heddiw i ddyfodol Porthladd Caergybi - mae pwrpas y strwythur yn parhau yr un mor bwysig ag yr oedd pan gafodd ei adeiladu dros 150 o flynyddoedd yn ôl.

ID y Sylw: 695

GWRTHWYNEBU Robert Llewelyn Jones

Crynodeb:

Yr angen i wneud rhywbeth i warchod a rhoi'r adeiladau rhestredig Gradd II hyn i'r cyhoedd. Ar hyn o bryd maent ar gau i unrhyw dwristiaid a phobl leol sy'n dymuno eu gweld.

Hoffwn gynnwys yr adeiladau rhestredig arbennig iawn hyn yn y cynllun. Mae Polisi Strategol 16/17 yn datgan mai bwriad y cynllun yw diogelu hanes a thirwedd ardal y Cynllun. Nid yw'n ymddangos fod yr ardal hon yn rhan o friff ein hawdurdod lleol. Ni chaiff ei glustnodi na'i nodi yn y cynllun ei bod o unrhyw arwyddocâd. Rwy'n gofyn i'r ardal hon gael ei chlustnodi a'i nodi ar fap yr ardal fel adeiladau rhestredig.

ID y Sylw: 692

CEFNOGI Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Nodi cefnogaeth bositif iawn i'r cais Safle Treftadaeth y Byd - Diwydiant Llechi.

ID y Sylw: 649

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Mae Polisi PS17 Borth y Gest yn cynnwys heneb hynafol restredig a ddangosir ar y
map cyfyngiadau.
Mae Map Cymeriad y Morlun y cyfeirir ato yn y Drafft Adnau yn cynnwys ar gyfer yr aber ym Mhorthmadog, rhestr o henebion rhestredig allweddol ond nid yw'n cynnwys "Grŵp o Gytiau Cerrig o Oes yr Haearn hyd at y cyfnod Brythonaidd-Rhufeinig yn Parc y Borth". Dywedodd Cadw wrthym yn ddiweddar "Mae'r heneb o gryn ddiddordeb oherwydd ei bod wedi goroesi mewn iseldir ble mae'r math hwn o safle wedi'i adeiladu o bridd yn brin. Mae o bwysigrwydd cenedlaethol oherwydd y posibilrwydd y bydd yn gwella ein gwybodaeth am arferion aneddiadau cyn-hanes. Mae hwn yn grair pwysig yn deillio o'r dirwedd cyn-hanes ac mae potensial archeolegol sylweddol iddo.

ID y Sylw: 427

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Ffestiniog yn cefnogi'r ymgais i gydnabod ardaloedd y llechi fel Safle Treftadaeth y Byd. Fe fyddai hyn yn rhoi cyfleon economaidd a chymdeithasol i'r ardaloedd hyn, a fyddai'n elwa'n fawr o'r herwydd. Mae hyn yn ffordd wych i wneud y gorau o adnoddau naturiol yr ardal. Fe fyddai hyn yn adeiladu ar gryfderau'r ardal a'r Sir, gan roi statws arbennig i Gymru.

ID y Sylw: 243

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ni ddiffinnir y cyfeiriad at feysydd eraill o bwysigrwydd archeolegol ar un pwynt. Unwaith eto, ystyrir hwn yn bolisi dal popeth. Awgrymir dileu "ardaloedd eraill o bwysigrwydd archeolegol" o bwynt un oherwydd y sgôp ystod eang a sut y gellir atal datblygiadau alldynnu mwynau.

ID y Sylw: 242

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Ni ddiffinnir y cyfeiriad at "ardaloedd eraill o bwysigrwydd archeolegol" ar un pwynt. Unwaith eto, ystyrir hwn yn bolisi dal popeth. Awgrymir dileu "ardaloedd eraill o bwysigrwydd archeolegol" o bwynt un oherwydd y sgôp ystod eang a sut y gellir atal datblygiadau alldynnu mwynau.

ID y Sylw: 58

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Nid oes angen cyfeirio at Safle sy'n ceisio statws Treftadaeth y Byd gan na fydd statws treftadaeth y byd yn berthnasol iddynt. Yn hytrach, byddai'n fwy ymarferol newid y testun sy'n cyfeirio at safleoedd treftadaeth y byd penodol (maen prawf 4) i gynnwys Safleoedd Treftadaeth y Byd yn gyffredinol fel pe byddai safle arfaethedig yn cael ei gadarnhau, câi ei gynnwys yn awtomatig dan faen prawf 4. O gofio nad oes gan safleoedd arfaethedig fawr ddim statws, os o gwbl, nid oes fawr o bwrpas cynnwys maen prawf penodol ar eu cyfer. Yr hyn sy'n ddiddorol yw na wneir cyfeiriad ym mholisi manwl AT1 at Safleoedd sy'n ceisio statws Treftadaeth y Byd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult