Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol, 7.5.31

ID y Sylw: 830

GWRTHWYNEBU Robert Llewelyn Jones

Crynodeb:

Rwy'n gofyn i'r Map Cyfyngiadau ddangos ardaloedd Cadwraeth - CCA yn glir. Ni fyddwn yn dymuno i'r un sefyllfa godi yn Nhraeth Newry eto nac mewn unrhyw leoliad arall ar Ynys Môn. Buaswn yn dweud nad yw'r Cynllun yn gadarn oherwydd diffyg gwarchodaeth ar gyfer Ardal Gadwraeth Traeth Newry/Caergybi.

Mae'n bwysig iawn i'r Pwyllgor Cynllunio gael canllawiau cynllunio sy'n hawdd i'w darllen ac i beidio â dibynnu ar swyddogion i'w tynnu i'w sylw. Nid yw'n hawdd deall y Cynllun Adnau oni bai eich bod yn barod i dreulio llawer o amser yn ei astudio. Gwnewch o'n fwy ystyriol o'r gymuned - fel ei fod yn gyfeirlyfr cyffredin i bawb.

ID y Sylw: 653

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc R. Ll. Jones

Crynodeb:

Eglurhad cliriach yn y paragraff ynghylch 'dim gofyn statudol' ac o ran pa mor effeithiol yw'r CDLl wrth warchod ein treftadaeth a'n henebion rhestredig.

Eglurhad cliriach o'r datganiad fel yn nhudalen 182 a'r 'gofyn statudol'.

ID y Sylw: 488

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Mae'n werth nodi fod yr adnodd archeolegol yn ddeinamig (yn hytrach na sefydlog) ac yn datblygu'n gyson. Deuir ar draws safleoedd archeolegol trwy'r adeg a chaiff safleoedd newydd o bwys cenedlaethol eu hychwanegu at Restr yr Henebion Rhestredig wrth iddynt gael eu hasesu a'u pwysigrwydd gael ei gydnabod.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult