Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Policy AT3

ID y Sylw: 675

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae eglurhad y polisi hwn yn synhwyrol ac yn glir ond mae'r polisi ei hun wedi'i frawddegu'n wael ac o'r herwydd mae'n anodd i'w ddeall. Ceir gormod o sôn am 'wella' yma a gall hyn arwain at golli'r gwir gymeriad hanesyddol os na ellir amlygu mwy mai polisi cadwraeth yw hwn.

Cefnogaeth yn gyffredinol, ond awgrymir rhai meysydd sydd angen mwy o fanylion neu fwy o bwyslais.

ID y Sylw: 495

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Dylid hefyd ystyried dehongli, rheolaeth, mynediad, ymgysylltu â'r cyhoedd a manteision addysgol eraill law yn llaw ag ailddefnyddio adeiladau hanesyddol, safleoedd archeolegol, henebion ac asedau hanesyddol eraill.

ID y Sylw: 362

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Dan rai amgylchiadau, efallai y byddai'n briodol gwarchod ased treftadaeth a/neu ddiogelu diwylliant Cymreig trwy drin adeilad, sydd mewn cyflwr drwg neu sy'n mynd â'i ben iddo ond sy'n dal i sefyll, fel bod defnydd rheolaidd yn cael ei wneud ohono.

Diwygio rhan 1 i ddatgan "Ailddefnyddio ac atgyweirio adeiladau ac ardaloedd hanesyddol segur nad oes digon o ddefnydd wedi bod arnynt yn sympathetig sy'n gyson a'u cadwraeth;"

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult