Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI GWA3

ID y Sylw: 796

GWRTHWYNEBU Mr Rob Booth

Crynodeb:

Mae Tudalen 191 GWA3 yn bolisi ar gyfer trin a storio gwastraff ymbelydrol. Mae hyn yn amlygu un o brif broblemau cael gorsaf bŵer niwclear. Mae'r gwastraff yn beryglus ofnadwy ac yn anodd a pheryglus i'w storio. Ni ellir niwtraleiddio'r gwastraff ymbelydrol, gan fod hanner-bywyd Plwtoniwm yn 24,000 o flynyddoedd.

Newid i'r Cynllun
Mae angen diffiniad o wastraff ymbelydrol lefel isel a lefel isel iawn; pa fath o wastraff ymbelydrol? Os caiff y polisi hwn ei gadw, awgrymaf bod rhaid iddo restru pa isotopau ymbelydrol e.e. plwtoniwm 239. Os oes gofyn i wastraff ymbelydrol gael ei storio, dylid ei storio yn yr orsaf bŵer.

ID y Sylw: 615

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc R. Ll. Jones

Crynodeb:

Mae'r polisi hwn yn rhoi ardal Ynys Môn a Gwynedd mewn perygl o ddod yn dir i adael ar ôl, trin a storio gwastraff ymbelydrol. Gwnaed y datganiad fod ymbelydredd lefel isel eisoes yn cael ei gynhyrchu mewn busnesau presennol. A yw hyn yn diystyru'r orsaf niwclear newydd sy'n cael ei gynnig, neu a yw hyn yn berthnasol i Wylfa A yn unig? Ni phleidleisiodd ein Cyngor Sir o blaid storio deunyddiau ymbelydrol ar y safle a dylid diffinio hyn yn glir ym Mholisi GWA3.

Newidiadau i'r Cynllun
Eglurhad o ran storio gwastraff niwclear a sut y mae'r polisïau'n cyfeirio at yr Wylfa Newydd arfaethedig.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult