Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS19

ID y Sylw: 659

GWRTHWYNEBU Ty Mawr West ltd (John Hill)

Crynodeb:

PS18 Mwynau - Gwastraff Llechi

Nid yw'r crynodeb yn ymwneud â'r cysylltiad rheilffordd ym Mlaenau Ffestiniog yn adlewyrchu holl ffeithiau'r mater. Oes, mae yna gysylltiad teithiwr rheilffordd ond nid yw'r isadeiledd rheilffordd ei hun yn addas ar gyfer trosglwyddo cerbydau nwyddau trwm fyddai angen gwaith adfer fyddai'n arwain at wariant mawr.

ID y Sylw: 619

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

POLISI STRATEGOL PS19 - MWYNAU
mae'n bosib y gall y polisi hwn gymysgu amcanion cynllunio mwynau sydd ar wahân, wrth eu rhoi o dan y teitl cyffredinol 'cyflenwi' ac felly mae'n DDIM YN GADARN.
Rydym yn cynnig y dylid ailstrwythuro'r polisi fel a ganlyn,
Bydd y Cynghorau yn cyfrannu tuag at alw rhanbarthol a lleol am gyflenwad mwynau parhaus, diogel a chynaliadwy drwy:
1. Cynnal banc tir o Dywod a Graean am o leiaf 7 mlynedd a banc tir wrth gefn o agregau cerrig mâl am o leiaf 10 mlynedd drwy gydol cyfnod y cynllun yn unol ag arweiniad cenedlaethol.
2. Creu darpariaeth ar gyfer cynhyrchu cerrig wedi'u trin.
3. Creu darpariaeth ar gyfer cynhyrchu mwynau diwydiannol.
4. Uchafu'r defnydd o ddeunyddiau eilaidd, deunyddiau wedi'u hailgylchu, a gwastraff mwynau y darperir amdanynt mewn dyraniadau tir
5. Cydnabod, pan fo modd cyflawni egwyddorion datblygu cynaliadwy, fod ymestyn chwareli a/neu chwareli newydd yn debygol o fod yn briodol.
6. Ble mae angen cyflenwad newydd o fwynau, dylai'r rhain ddod o leoliadau lle nad oes llawer o gyfyngiadau amgylcheddol a ble yr ystyrir yr oblygiadau i gludiant.
7. Lleihau'r gwrthdaro posib rhwng defnyddiau tir sy'n gysylltiedig â mwynau a defnyddiau tir nad ydynt yn gysylltiedig â mwynau.

Bydd y Cynghorau'n diogelu adnoddau mwynau adnabyddedig / posibl rhag datblygu parhaol fyddai'n eu sterileiddio neu'n oedi echdyniad, ac yn diogelu cyfleusterau morwrol, glanfeydd a safleoedd terfynu rheilffordd er mwyn annog cludiant cynaliadwy o agregau.
Bydd y Cynghorau'n sicrhau yr adferir y tir a gwaith ôl-ofal da.
Adolygir pob safle mwynau sy'n segur neu'n anweithredol ers cyfnod hir a nodir ar y Mapiau Cynigion er mwyn asesu eu cyfraniad posib i'r banc tir a'r tebygolrwydd o'u hailagor. Bydd Gorchmynion Gwahardd yn cael eu cyflwyno ble bo hynny'n briodol.

ID y Sylw: 594

GWRTHWYNEBU The Coal Authority (Mr James Smith)

Crynodeb:

Nid yw Polisi PS19 yn cyfeirio at gynigion arfaethedig ar gyfer hydrocarbonau a hydrocarbonau anghonfensiynol.

Awgrymwn y newidiadau hyn:
Ym Mholisi PS19, dylid cyfeirio at yr angen i unrhyw gynigion sy'n cael eu cyflwyno ar gyfer hydrocarbonau confensiynol neu anghonfensiynol gael eu hystyried yn unol â chanllawiau a pholisïau cenedlaethol.

ID y Sylw: 502

CEFNOGI Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Rhaid ystyried anghenion adfer ac ôl-ofal yng nghyd-destun chwareli o bwysigrwydd hanesyddol a thomenni llechi sydd ag arwyddocâd hanesyddol, er enghraifft.

ID y Sylw: 247

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Awgrymu hierarchaeth i gefnogi safleoedd cloddio mwynau sydd eisoes yno, yna estyniadau i safleoedd presennol cyn ystyried safleoedd newydd. Er hynny, dylid ystyried y dylai'r Cyngor gynnal banc tir am O LEIAF ddeg mlynedd ar gyfer cerrig mâl bob amser. Dylid ystyried cynlluniau adfer amgen ar wahân i'r traddodiad o ddychwelyd i safleoedd tir gwyrdd.

ID y Sylw: 246

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Awgrymu hierarchaeth i gefnogi safleoedd cloddio mwynau presennol, yna estyniadau i safleoedd presennol cyn ystyried safleoedd newydd. Er hynny, dylid ystyried y dylai'r Cyngor gynnal banc tir am O LEIAF saith mlynedd ar gyfer Tywod a Gro bob amser. Dylid ystyried cynlluniau adfer amgen ar wahân i'r traddodiad o ddychwelyd i safleoedd tir gwyrdd. Dylid ystyried safleoedd segur a rhai sydd heb eu gweithio ers cyfnod hir yn ffynhonnell werthfawr bosib o fwynau y mae modd galw arni pan fo'r galw'n uchel a phan nad yw'r banc tir ar gael yn llwyr.

Bydd ymestyn safleoedd echdynnu mwynau presennol yn cael eu hybu ar draul datblygu unrhyw safleoedd newydd. Dylid y Cyngor ystyried cyflenwi O LEIAF 7 mlynedd o fanc tir ar gyfer Tywod a Graean ar unrhyw adeg ac y dylid rhoddi rhagdybiaeth gadarnhaol tuag at echdynnu mwyn ar y safleoedd presennol hynny. Dylid edrych i annog defnydd amgen i safleoedd echdynnu mwynau dros eu hadfer i dir gwyrdd ble mae hynny'n addas. Tynnu allan pwynt 9.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult