Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN1

ID y Sylw: 620

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

Nid oedd modd dod o hyd i unrhyw gyfeiriad at yr Ardaloedd Diogelu Mwynau, ar y Map Cynigion nac yn Allwedd y map. Ystyried fod y meini prawf arfaethedig ar gyfer asesu datblygiadau nad ydynt yn gysylltiedig â mwynau yn aneglur. Diffyg y polisi yw nad yw'n manylu ar adroddiad mwynau ddylai ddarparu gwybodaeth ar faint ac ansawdd y mwyn sydd o bosib wedi'i sterileiddio; nid yw'n gwahaniaethu rhwng ffurfiau datblygu parhaol sy'n peri risg gwirioneddol i sterileiddio mwynau a'r ffurfiau sy'n ymdebygu mwy i geisiadau llai, nad ydynt yn peri y risg hwn; nid yw ychwaith yn gofyn am gyflwyno datganiad o'r angen perthnasol rhwng y mwyn a'r datblygiad arfaethedig i'r Awdurdod Cynllunio Mwynau i benderfynu ar y cydbwysedd cynllunio.

Wedi darparu polisi manwl yn ei le (gweler atodiad)

ID y Sylw: 600

GWRTHWYNEBU The Coal Authority (Mr James Smith)

Crynodeb:

Mae'r Awdurdod Glo yn ystyried nad oes tystiolaeth ddigonol wedi'i darparu i gyfiawnhau hepgor yr Ardal Diogelu Mwynau sy'n cynnwys maes glo Caernarfon, nad yw'n ymddangos ei fod wedi'i leoli mewn ardal sy'n cael ei gynnwys mewn unrhyw ddynodiad Rhyngwladol na Chenedlaethol.

Awgrymwn y newid a ganlyn:
Dylid ychwanegu Ardal Diogelu Mwynau sy'n cynnwys maes glo Caernarfon ar y Map Cynigion.

ID y Sylw: 249

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

The policy is supported to ensure a steady and continued supply of aggregates. In order to comply with Mineral Planning Policy Wales the Council should maintain a MINIMUM 10 year landbank of crushed rock at all times. This would obviously be beneficial from existing quarries.

The Council should maintain a MINIMUM 10 year land bank of crushed rock at all times and there should be a positive presumption toward mineral extraction particularly at existing sites. Request that existing Sandstone and Dolerite Category 1 be included within the Safeguarding Area.

ID y Sylw: 248

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Caiff y polisi ei gefnogi er mwyn sicrhau cyflenwad cyson a pharhaus o agregau. Er mwyn cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru, dylai'r Cyngor gynnal banc tir o dywod a gro am O LEIAF saith mlynedd bob amser. Caiff y polisi ei gefnogi er mwyn sicrhau cyflenwad cyson a pharhaus o agregau. Er mwyn cydymffurfio â Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru, dylai'r Cyngor gynnal banc tir o gerrig mâl am O LEIAF ddeg mlynedd bob amser. Yn amlwg, byddai'n fuddiol pe baent yn dod o chwareli presennol.

Ystyrir dylai'r Cyngor gynnal banc tir o dywod a gro am O LEIAF saith mlynedd bob amser a chael rhagdybiaeth bositif tuag at echdynnu mwynau yn arbennig mewn safleoedd presennol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult