Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN3

ID y Sylw: 1812

GWRTHWYNEBU Gwasanaeth Cynllunio Mwynau & Gwastraff Gogledd Cy (Dafydd Gareth Jones)

Crynodeb:

Nid yw'r ardaloedd diogelu mwynau (Polisi Mwyn1) yn ymddangos ar y map rhangweithion ar gwefan Cyngor Gwynedd na chwaith y cyfan o'r ardaloedd chwilio a ffafrir tywod a graean ym mholisi Mwyn 3.

Anghysondeb gyda'r ardaloedd chwili a ffafrir sydd wedi'u hadnabod ar gyfer tywod a graean ym Mholisi Mwyn 3 a Map Cynigion 1.

Angen diweddaru'r cylchfeydd rhagod safleodd mwynau sydd wedi'u hadnabod ar Map Cynigion 1.

Nodiant ar gyfer rhai o'r cyfyngiadau sydd wedi mapio yn anodd i dehongli, e.e. diogelu tywod a graean lle mae'r ardal yn croesi gyda dynodiadau eraill megis 'ardaloedd tirwedd arbenig'.

Newidiadau
Angen cynnwys y roll ardaloedd chwilio a ffafrir sydd wedi'u hadnabod ar gyfer tywod a graen ym Mholisi Mwyn 3 ar Fap Cynigion1, h.y. sicrhau fod yr ardaloedd canlynol yn cael eu marcio ar y map cynigion yn ogystal i'r rhai sydd wedi'u cynnwys eisios sef;
* Fferm Bodychain, Llanllyfni,
* Derwyn Fawr, Gandolbenmaen,
* Llecheiddior Uchaf, Gandolbenmaen.
Diweddaru'r cylchfeydd rhagod safleodd mwynau sydd wedi'u hadnabod ar map Cyniogion 1 i gynnwys Chwarel Nanhoron a dyddodion gweithio mwynau Nant Gwrtheyrn. Mae angen adolygu'r sefyllfa i gynnwys cronfeydd wrth gefn Newydd o fwynau (os caniateir) ond hefyd yr ymarferoldeb o gynnwys safleodd bychan, fel Nant Gwrtheyrn a chyflwyniad Gorchmynion Gwahardd ailgychwyn cloddio ar unrhyw safle mwynau 'cwsg', e.e. Chwarel Dorothea.
Mae angen cynnwys yr ardaloedd diogelu mwynau (polisi Mwyn1) ar y map rhyngweithiol sy'n ymddangos ar gwefan Cyngor Gwynedd a hefyd y cyfan o'r ardaloedd chwilio a ffafrir tywod a graean ym mholisi Mwyn 3.

ID y Sylw: 622

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

Mae'r polisi'n ddiffygiol wrth ddrysu terminoleg a gynhwysir mewn polisi cenedlaethol. Nid yw'r gwrthwynebiad yn cyfeirio at y safleoedd a restrwyd, yn hytrach, mae'n ymwneud â'r modd y cyfeirir atynt. Mae'r polisi'n defnyddio'r term 'ardaloedd chwilio dethol'. Mae hyn yn drysu rhwng dau fath gwahanol ac unigryw o ddarpariaeth mwynau mewn Cynlluniau Lleol, sy'n bwysig i'w cynnal.

Awgrymwn y newidiadau hyn:
Ar hyn o bryd, awgrymwn wneud i ffwrdd â'r gair 'dethol' o ardaloedd chwilio er mwyn bod yn debycach i bolisi cenedlaethol. Fodd bynnag, er ein bod yn gofyn am eglurhad pellach am y strategaeth safleoedd mwynau, nid ydym yn medru gwneud unrhyw awgrymiadau ar gyfer newid ar hyn o bryd.

ID y Sylw: 348

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae'r ardal chwilio a ffefrir i'r gogledd a gogledd-orllewin o chwarel Rhuddlan Bach yn cynnwys tir yn ein perchenogaeth. Rydym yn gwrthwynebu ei gynnwys yn yr Ardal Chwilio ac yn nodi ein bod yn rheoli'r tir ar hyn o bryd fel rhan o gylch rhagod safle Cors Goch gerllaw, sef Ardal Gadwraeth Arbennig/Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig/Gwarchodaeth Natur Genedlaethol. Ni fyddem, dan unrhyw amgylchiadau, yn caniatáu chwarela ar ein tir.

ID y Sylw: 252

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r ardal chwilio a ffefrir, sef Bodychain, Llanllyfni wedi'i nodi yn y polisi ysgrifenedig ond nid ar y map cynigion. Dylid ei dangos ar y map cynigion. Mae posibilrwydd masnachol sylweddol i'r adnodd a gellid rhesymol ddisgwyl cynllunio. O'r herwydd, dylai fod yn Ardal a Ffefrir i'w gweithio fel estyniad i Gefn Graiainog. Byddai hyn, o bosib, yn goresgyn y diffyg sylweddol. Byddai'r union ardal weithio'n elwa ar Asesiad o'r Effaith ar yr Amgylchedd. Caiff y bloc adnoddau yn Llanllyfni a Chae Efa Lwyd, Penygroes ei gefnogi fel Ardal Chwilio.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult