Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - MWYNAU, 7.5.67

ID y Sylw: 314

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae tebygolrwydd rhesymol y bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn methu cael banc tir o o leiaf ddeg mlynedd ar gyfer cerrig mâl yng Ngwynedd. Mae'r deg mlynedd o ddirwasgiad y cyfrifwyd y galw yn ei erbyn yn debygol o fod yn danamcan. Nid yw'n adlewyrchu'r prosiectau seilwaith mawr a nodir yn y Datganiad Technegol Rhanbarthol. Mae cyfrifiad y banc tir yn wallus gan iddo gyfuno llechi ag agregau crai. Mae llechi'n cyfrif am rhwng 11.7% a 14.8% o ddefnydd a wneir o agregau. Mae gan y banc tir sydd wedi'i gyfrifo gyfraniad uwch ac anghymesur o lechi. Ni ystyriwyd yn gywir y cyfyngiadau ar ddefnyddio llechi fel y tanlinellir yn y Datganiad Technegol Rhanbarthol. Mae gofyn cydnabod Agregau o bwys strategol ag iddynt fanyleb uchel.

Darparir polisïau amnewid (gweler atodiad)

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult