Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN6

ID y Sylw: 1813

GWRTHWYNEBU Gwasanaeth Cynllunio Mwynau & Gwastraff Gogledd Cy (Dafydd Gareth Jones)

Crynodeb:

Nid yw'r ardaloedd diogelu mwynau (Polisi Mwyn1) yn ymddangos ar y map rhangweithion ar gwefan Cyngor Gwynedd na chwaith y cyfan o'r ardaloedd chwilio a ffafrir tywod a graean ym nholisi Mwyn 3.

Anghysondeb gyda'r ardaloedd chwili a ffafrir sydd wedi'u hadnabod ar gyfer tywod a graean ym Mholisi Mwyn 3 a Map Cynigion 1.
Angen diweddaru'r cylchfeydd rhagod safleodd mwynau sydd wedi'u hadnabod ar Map Cynigion 1.
Nodiant ar gyfer rhai o'r cyfyngiadau sydd wedi mapio yn anodd i dehongli, e.e. diogelu tywod a graean lle mae'r ardal yn croesi gyda dynodiadau eraill megis 'ardaloedd tirwedd arbenig'.

Newidiadau
Angen cynnwys y roll ardaloedd chwilio a ffafrir sydd wedi'u hadnabod ar gyfer tywod a graen ym Mholisi Mwyn 3 ar Fap Cynigion1, h.y. sicrhau fod yr ardaloedd canlynol yn cael eu marcio ar y map cynigion yn ogystal i'r rhai sydd wedi'u cynnwys eisios sef;
* Fferm Bodychain, Llanllyfni,
* Derwyn Fawr, Gandolbenmaen,
* Llecheiddior Uchaf, Gandolbenmaen.
Diweddaru'r cylchfeydd rhagod safleodd mwynau sydd wedi'u hadnabod ar map Cyniogion 1 i gynnwys Chwarel Nanhoron a dyddodion gweithio mwynau Nant Gwrtheyrn. Mae angen adolygu'r sefyllfa i gynnwys cronfeydd wrth gefn Newydd o fwynau (os caniateir) ond hefyd yr ymarferoldeb o gynnwys safleodd bychan, fel Nant Gwrtheyrn a chyflwyniad Gorchmynion Gwahardd ailgychwyn cloddio ar unrhyw safle mwynau 'cwsg', e.e. Chwarel Dorothea.
Mae angen cynnwys yr ardaloedd diogelu mwynau (polisi Mwyn1) ar y map rhyngweithiol sy'n ymddangos ar gwefan Cyngor Gwynedd a hefyd y cyfan o'r ardaloedd chwilio a ffafrir tywod a graean ym mholisi Mwyn 3.

ID y Sylw: 602

GWRTHWYNEBU The Coal Authority (Mr James Smith)

Crynodeb:

Mae'n ymddangos fod paragraff olaf MWYN6 yn ceisio cyfuno problemau ansefydlogrwydd tir sy'n deillio o etifeddiaeth mwyngloddio a'r potensial am echdyniad glo i osgoi sterileiddio adnoddau gyda pharthau byffer o gwmpas safleoedd mwynau. Dyma ddwy broblem cynllunio penodol. Nid yw'r Awdurdod Glo yn ystyried y dylid cyfeirio at ansefydlogrwydd tir mewn polisi
yn ymwneud â pharthau byffer o amgylch safleoedd mwynau.

Awgrymwn y newid a ganlyn:
Awgryma'r Awdurdod Glo y dylid symud paragraff olaf Polisi MWYN6 i mewn i bolisi newydd.

ID y Sylw: 318

GWRTHWYNEBU Jones Bros Ruthin cyflwynwyd gan RML (Stephen Blunt)

Crynodeb:

The policy and justification should be simplified and revised, allowing for:
1 Where applied, Buffer zones to be set as the minimum necessary distances, on a case-by-case basis, given other related legislative control measures.
2 100 m buffer zones should also apply to extraction from hard rock mineral working deposits where no blasting is permitted, as MTAN1.
3 Extensions to mineral working operations, including working of mineral-working deposits, within defined buffer zones may be permitted in exceptional cases where it is shown that there would be no unacceptable impact on existing sensitive development.
4 Review and clarify the LDP map annotation.

ID y Sylw: 259

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nodir ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru (2000) Nodyn Cyngor Technegol Agregau (2004) ganllawiau yng nghyswllt Cylchfeydd Rhagod. Er mai 200m yw'r pellter swyddogol oddi wrth ddatblygiad sensitif ar gyfer chwareli craig galed, caiff hwn ei ddiffinio fel unrhyw adeilad y mae pobl yn ei ddefnyddio'n rheolaidd ac mae'n cynnwys mannau lle ceir tai, hosteli, mannau cyfarfod, ysgolion ac ysbytai lle dylid disgwyl safon dderbyniol o fwynder. Gellid gostwng y gylchfa ragod 200m lle nad yw'r safle cloddio mwynau'n cael fawr ddim effaith..

ID y Sylw: 258

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nodir ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru (2000) Nodyn Cyngor Technegol Agregau (2004) ganllawiau yng nghyswllt Cylchfeydd Rhagod. Er mai 100m yw'r pellter swyddogol oddi wrth ddatblygiad sensitif ar gyfer chwareli tywod a gro, caiff hwn ei ddiffinio fel unrhyw adeilad y mae pobl yn ei ddefnyddio'n rheolaidd ac mae'n cynnwys mannau lle ceir tai, hosteli, mannau cyfarfod, ysgolion ac ysbytai lle dylid disgwyl safon dderbyniol o fwynder. Gellid gostwng y gylchfa ragod 100m lle nad yw'r safle cloddio mwynau'n cael fawr ddim effaith.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult