Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN10

ID y Sylw: 592

CEFNOGI The Coal Authority (Mr James Smith)

Crynodeb:

Mae'r polisi'n rhoi pwyslais mawr ar gyflawni safonau adnewyddu ac ôl-ofal uchel, rhywbeth y mae'r Awdurdod Glo yn gefnogol iawn ohono. Bydd hyn yn sicrhau y gellid defnyddio'r safleoedd mewn modd buddiol a phriodol heb faterion diogelwch cyhoeddus yn y dyfodol sy'n deillio o etifeddiaeth.

ID y Sylw: 509

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Mae angen rhyw fath o gydnabyddiaeth bod tomenni chwareli eu hunain yn aml iawn o bwys hanesyddol ac efallai na fyddai adfer yn briodol neu y byddai angen o leiaf ystyried hyn yn y cyd-destun hwn.

ID y Sylw: 352

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Fel ffordd o hwyluso gweithrediad polisïau eraill e.e. PS16 (pwynt 5) ac AMG 5, dylid rhoi mwy o bwyslais ar bosibilrwydd ail-gytrefu bywyd gwyllt yn naturiol a gwella neu ddarparu cynefinoedd iddynt a rhoi mwy o flaenoriaeth i'r gwaith hwn

ID y Sylw: 315

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid annog defnyddiau eilaidd neu adfer mewn safleoedd cloddio mwynau. Mae adfer yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer defnyddiau hamdden, economaidd a chyflogaeth a allai esgor ar fanteision hirhoedlog yn lleol ar ôl y gwaith adfer.

Dylid newid geirfa'r polisi a'r paragraph cysylltiedig er mwyn annog defnyddiau amgen

ID y Sylw: 265

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylai gwaith adfer edrych ar wahanol ddefnyddiau o'r safle law yn llaw â chynlluniau adfer traddodiadol o ddychwelyd y safle i statws tir gwyrdd, yn enwedig felly lle mae ffurf y tir wedi newid yn sylweddol o'i ffurf wreiddiol. Mae'r polisi angen fod yn hyblyg ar gyfer caniatáu defnyddiau terfynol amgen a hyfyw lle mae'n briodol.

ID y Sylw: 264

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylai gwaith adfer edrych ar wahanol ddefnyddiau o'r safle law yn llaw â chynlluniau adfer traddodiadol o ddychwelyd y safle i statws tir gwyrdd, yn enwedig felly lle mae ffurf y tir wedi newid yn sylweddol o'i ffurf wreiddiol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult