Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR, 7.1.10

ID y Sylw: 1125

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Credir y dylid gwella eglurder y paragraffau hyn. Ychydig o gysondeb sydd yn y termau a ddefnyddir, fel bod y Cynllun yn aneglur yn y disgwyliadau o ran beth mae'r Cynghorau'n ei fwriadu wrth gyfeirio at y "buddion cymunedol".
Mae'n ymddangos bod gorgyffwrdd yn y defnydd o'r term yma i gynnwys nifer o gysyniadau:
* Rhwymedigaethau Adran 106 (fel y cyfeiriwyd atynt yn PS2).
* "cyfraniadau seilwaith cymunedol" (7.1.10) a "darpariaeth seilwaith" (7.1.11)
* Rhwymedigaethau cynllunio (7.1.10 a 7.1.11)
* Taliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (7.1.10)
* "Buddion cymunedol" gwirfoddol a gynigir gan ddatblygwyr.
Cynnigir termau a diffiniadau.

ID y Sylw: 121

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Achosir dryswch trwy ddefnyddio nifer o dermau sy'n ymddangos eu bod yn gysylltiedig â'r un peth, sef 'seilwaith', 'budd cymunedol' a 'cyfraniadau i seilwaith y gymuned'. Nid oes cyfeiriad at y ffaith bod angen asesu hyfywedd y cynllun er mwyn darparu'r 'buddion cymunedol'.

Angen geirfa ychwanegol neu baragraff newydd i drafod asesiadau hyfywedd ar gyfer y nifer a'r amrediad o fudd cymdeithasol y gofynnir amdano. Defnyddio un gair i ddisgrifio cyfraniadau C106 i osgoi dryswch.

ID y Sylw: 109

CEFNOGI CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Dim digon o sylw wedi ei roi I is-adeiledd Bangor wrth adeiladu. Ni allwch adeiladu'r un ty arall ym Mangor heb ystyried is-adeiledd - heolydd, carthffosiaeth, cyflenwad dwr, meddygfeydd, ysgolion, siopau, parciau, heddlu, ysbytai, canolfannau cymunedol a chwarae ayb

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult