Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T2 - Caeau chwarae Hen Ysgol Friars, Bangor

ID y Sylw: 1554

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr allai ddod o'r safle datblygu arfaethedig yma.
Byddai'r twf sy'n cael ei gynnig ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, ac ariannu hynny trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1553

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'n bosibl bod y safle hwn ar uchder lle na ellir bod yn sicr o gael dŵr o'r prif gyflenwad gydol yr amser. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, does dim dyletswydd ar DCWW i ddarparu dŵr o'r prif gyflenwad hyd at uchder mwy na'r uchder y bydd yn llifo trwy ddisgyrchiant o'r gronfa gyflenwi neu o danc y daw'r cyflenwad ohono. Oherwydd hynny, mae'n debyg y bydd angen gwneud asesiad modelu hydrolig i weld a oes angen gwella'r rhwydwaith dŵr i gyflenwi dŵr i'r safle hwn. Bydd modd cael gofyn am wella'n rhwydwaith dŵr trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau dŵr sydd yn Neddf y Diwydiant Dŵr 1991. Byddai lefel y cyfraniad y gallai fod angen i ddatblygwr ei wneud yn cael ei gyfrifo ar ôl cael cynlluniau manwl o drefn y safle a gwybodaeth am faint o ddŵr fyddai'n cael ei ddefnyddio.

ID y Sylw: 1419

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Hoffwn weld cyfiawnhad am gynnig safle'r hen Friars - o ble'r ymddangosodd hwn, a pha gyfiawnhad sydd ar gyfer adeiladu yn fan'na? Mae'n gamgymeriad adeiladu rhagor o dai heb ystyried yr is-adeiledd a'r mwynderau yn ofalus, a chynllunio i sicrhau fod mwynderau a chynlluniau is-adeiledd yn rhan annatod o unrhyw gynllun ar gyfer rhagor o dai. Hoffwn ein gweld yn casglu data ein hunain, a seilio'n angen am dai ar ddata yn hytrach nag ar ffigyrau Llywodraeth Cymru.

ID y Sylw: 113

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

dileu cynlluniau I ddatblygu 1) safle'r Hen Friars ar Ffordd Ffriddoedd
2) safle Pen y Ffridd
3) gwirio nad oes cynlluniau I ddatblygu'r ardal rhwng Ffordd Eithinog a Bryn Eithinog
adeiladu ar dir llwyd nid tir gwyrdd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult