Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T4 - Hen safle Crosville, Bangor

ID y Sylw: 1555

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Byddai'r safle'n draenio yn y pen draw i Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Ffordd y Traeth Bangor, a gallai fod angen gwneud asesiad o'r orsaf hon i weld a fyddai modd cynnwys y llif o'r safle ynte a fyddai angen gwelliannau pellach i'r orsaf cyn symud ymlaen efo'r datblygiad.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, ac ariannu hynny trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1084

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r tir ym mharth llifogydd C1 TAN 15 Llywodraeth Cymru: Mapiau Cyngor Datblygu. Byddai datblygu'r tir yma ar gyfer cyflogaeth yn groes i gyfarwyddyd polisi cenedlaethol TAN 15. Mae ANC o'r farn na chafodd risg llifogydd y safle yma ei asesu'n ddigonol. Mae ANC yn argymell paratoi Asesiad Strategol Canlyniad Llifogydd cam 2 neu gam 3 a gyrru hwnnw i ANC i asesu ymhellach, er mwyn dangos y byddai datblygu'r safle yma ar gyfer cyflogaeth yn cydymffurfio efo gofynion TAN15 neu nad ydi datblygiad sy'n dod ymlaen o dan y dyraniad yma'n cynnwys codi unrhyw unedau cyflogaeth newydd tu mewn i'r safle.

ID y Sylw: 672

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae T4 yn safle ailddatblygu bychan sydd wedi bod yn wag ers peth amser. Yn gyffredinol, mae T4 yn dderbyniol gennym.

ID y Sylw: 104

GWRTHWYNEBU Natural Resources Wales (Mr Gareth Thomas)

Crynodeb:

Cwblhawyd Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd ond ni chafodd y safle hwn ei gynnwys mewn unrhyw asesiad o'r fath. Yn ôl adran 9.3 yr asesiad hwn, nid yw'r un o'r dyraniadau yn syrthio y tu mewn i barthau C1 neu C2.

Ceir trefniadau galw -i-mewn lle byddai angen i'r Awdurdod Cynllunio Lleol alw mwy na 10 o anheddau mewn parth C2 i mewn i Lywodraeth Cymru i gael cyfarwyddyd yn eu cylch. Nid yw'r perygl llifogydd wedi'i asesu.

Tynnu allan dynodiad T4 allan o'r CDLl ar y cyd ai amnewid gyda safle arall addas sydd y tu allan i parth C1 a C2.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult