Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T5 - Tir dros ffordd i'r Amlosgfa, Bangor

ID y Sylw: 1557

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, ac ariannu hynny trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1345

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae Cyngor y Ddinas o'r farn:
* Fod y safle wedi'i leoli mewn lleoliad gwledig amlwg a deniadol, ar wahân i ardal adeiledig Dinas Bangor a'r cyfleusterau a'r gwasanaethau siopa a chymunedol y mae'n eu darparu. Ni fyddai, o'r herwydd yn ddatblygiad cynaliadwy gan y byddai'n annog defnyddio ceir modur i fanteisio ar y cyfleusterau hyn.
* Byddai'n ymestyn rhuban o ddatblygiad i dirwedd wledig ddeniadol a hynny ar draul cymeriad a mwynderau gweledol yr ardal.
* Mae'r safle mewn lleoliad amlwg pan edrychir arno o'r briffordd gyfagos a byddai unrhyw adeiladau yn gormesu'r nen-len ac yn peri niwed difrifol i fwynderau gweledol yr ardal.
* Dylid ailystyried rhoi dynodiad preswyl i'r safle a dylid ail ddylunio'r ffin ddatblygu er mwyn eithrio'r safle.

ID y Sylw: 1299

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae Cyngor y Ddinas o'r farn:
- Fod y safle wedi'i leoli mewn lleoliad gwledig amlwg a deniadol, ar wahân i ardal adeiledig Dinas Bangor a'r cyfleusterau a'r gwasanaethau siopa a chymunedol y mae'n eu darparu. Ni fyddai, o'r herwydd, yn ddatblygiad cynaliadwy gan y byddai'n annog defnyddio ceir modur i fanteisio ar y cyfleusterau hyn.
- Byddai'n ymestyn rhuban o ddatblygiad i dirwedd wledig ddeniadol a hynny ar draul cymeriad a mwynderau gweledol yr ardal.
- Mae'r safle mewn lleoliad amlwg pan edrychir arno o'r briffordd gyfagos a byddai unrhyw adeiladau yn gormesu'r nen-len ac yn peri niwed difrifol i fwynderau gweledol yr ardal.
- Dylid ailystyried rhoi dynodiad preswyl i'r safle a dylid ail ddylunio'r ffin ddatblygu er mwyn eithrio'r safle.

ID y Sylw: 1293

CEFNOGI RCH Douglas Pennant cyflwynwyd gan Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Cefnogir y bwriad i ddyrannu oddeutu 72 uned breswyl ar T5 am y rhesymau a ganlyn:
- Y gallu i'w ddatblygu - Cynllunio Cadarnhaol
- Niferoedd Tai sydd wedi'u Dyrannu
- Egwyddor Datblygu
- Cyfleoedd a chyfyngiadau - At 1
- Prif Gynllun Dangosol - At 2
- Arfarniad Cynaladwyedd Positif

ID y Sylw: 669

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae'r safleoedd arfaethedig ym Mangor yn cynnwys safle tir glas (T5) gyferbyn â'r amlosgfa, ac yn gyfochrog â'r ffin ddatblygu ac oddi mewn i'r ATA; mae mynediad da iddo ac efallai nad yw'n gyfleus ar gyfer defnydd amaethyddol gan ei fod ar wahân i gaeau eraill. Mae T5 yn gyffredinol yn dderbyniol gennym.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult