Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T9 - Tir ger Cae Rheinwas, Amlwch

ID y Sylw: 1561

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Efallai bydd angen pibelli prif gyflenwad dŵr tu allan i'r safle i'w wasanaethu. Mae modd darparu rhain trwy'r drefn o ofyn dan Adrannau 41 - 44 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Amlwch yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safleoedd datblygu/ffigwr twf arfaethedig yma.

ID y Sylw: 693

CEFNOGI Cyngor Tref Amlwch (Mrs M Hughes)

Crynodeb:

Dylai o leiaf 10% fod yn gartrefi cychwynnol i bobl ifanc leol - mae ein pobl ifanc yn gadael yr ardal oherwydd y diffyg cyflogaeth. Mae'r boblogaeth yn bwysig i Amlwch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult