Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T10 - Tir yn Tan y Bryn, Amlwch

ID y Sylw: 1562

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safle datblygu arfaethedig yma.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Amlwch yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safle datblygu arfaethedig yma.

ID y Sylw: 1377

GWRTHWYNEBU mr Chris Jones

Crynodeb:

Mae safle arfaethedig T10 yn cynnwys tir sydd ym meddiant ymgeiswyr y mae eu cais am ganiatâd wedi cael ei wrthod. Gall datblygu ar y safle effeithio ar hawliau mynediad cyfreithiol y sawl sy'n byw yn Nhan y Bryn.

Dileu T10 o'r cynllun datblygu.

ID y Sylw: 685

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Amlwch (Mrs M Hughes)

Crynodeb:

Pryder am y safle oherwydd problemau gyda dŵr gwyneb. Teimla'r Cyngor os bydd yr ardaloedd datblygedig yma yn realistig, ddylai o leiaf 10% fod yn dai dechreuol i bobl ifanc lleol - mae ein pobl ifanc yn gadael yr ardal oherwydd diffyg cyflogaeth. Mae poblogaeth yn bwysig i Amlwch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult