Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T12 - Tir ger Cae Rhos, Caergybi

ID y Sylw: 1566

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Caergybi'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safleoedd datblygu/ffigwr twf arfaethedig yma.

ID y Sylw: 1565

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, fydd efallai angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Efallai bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw.

ID y Sylw: 1564

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod carthffos yn croesi'r safle hwn ac y byddai angen mesurau amddiffyn ar ffurf hawddfraint dros led penodol o dir neu wyro'r bibell, a gallai hynny effeithio ar y dwysedd tai ar y safle.

ID y Sylw: 660

CEFNOGI Mr TA Nevin

Crynodeb:

Bydd safle T12 yn cwrdd â'r holl faterion perthnasol gaiff eu codi gan unrhyw / bob cyngor. Yr adrannau i gefnogi datblygiad tai.

ID y Sylw: 402

GWRTHWYNEBU Mr Dave Eccles

Crynodeb:

Noder: Sylw blaenorol Rhif. 387 ar gyfer Tir ger Cae Rhos wedi cyfeirio at Gyfeirnodau Grid:

GR 242 811

GR 246 813

GR 243 810

GR 244 810

ID y Sylw: 387

GWRTHWYNEBU Mr Dave Eccles

Crynodeb:

Fe fydd AHNE, SCA a'r SGA yn cael eu heffeithio'n andwyol oherwydd agosrwydd a'r nifer o ddatblygiadau tai arfaethedig gerllaw. Llifogydd afonydd oherwydd dwr yn sefyll. Bydd tir nad yw'n dreinio'n iawn yn cyfyngu'n arwyddocaol ar ddatblygiad. Bydd tir creigiog yn agos at y wyneb yn cyfyngu ar adeiladu a dyluniad traenio'r safleoedd. Bydd tir creigiog yn agos at wyneb yn cyfyngu ar rediad dreiniau a'r opsiynau ar gyfer rheoli dwr wyneb a chael gwared ohono. Mae yna dir llwyd amgen sydd yn agos at wasanaethau, dim llifogydd, a llefydd gwyrdd ar gyfer mwynderau yn agos iawn. Dau safle ar hap mawr sy'n dod oherwydd cytynwyd bod 2 ysgol yn cau. Peidio cynnwys tir Cae Rhos ar gyfer tai na datblygiad arall.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult