Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T13 - Tir ger Yr Ogof, Caergybi

ID y Sylw: 1569

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Caergybi'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safleoedd datblygu/ffigwr twf arfaethedig yma.

ID y Sylw: 1568

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, ac efallai bydd angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Efallai bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw.

ID y Sylw: 1567

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.

ID y Sylw: 389

GWRTHWYNEBU Mr Dave Eccles

Crynodeb:

Fe fydd AHNE, SCA a'r SGA yn cael eu heffeithio'n andwyol oherwydd agosrwydd a'r nifer o ddatblygiadau tai arfaethedig gerllaw. Llifogydd afonydd oherwydd dwr yn sefyll. Bydd tir nad yw'n dreinio'n iawn yn cyfyngu'n arwyddocaol ar ddatblygiad. Bydd tir creigiog yn agos at y wyneb yn cyfyngu ar adeiladu a dyluniad traenio'r safleoedd. Bydd tir creigiog yn agos at wyneb yn cyfyngu ar rediad dreiniau a'r opsiynau ar gyfer rheoli dwr wyneb a chael gwared ohono. Mae yna dir llwyd amgen sydd yn agos at wasanaethau, dim llifogydd, a llefydd gwyrdd ar gyfer mwynderau yn agos iawn. Dau safle ar hap mawr sy'n dod oherwydd cytynwyd bod 2 ysgol yn cau. Peidio cynnwys tir Yr Ogof ar gyfer tai na datblygiad arall.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult