Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T18 - Tir ger Ty Hen, Llangefni

ID y Sylw: 1578

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Bydd modd darparu'r carthffosydd tu allan i'r safle sydd eu hangen i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus, trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig sy'n deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1577

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, y bydd angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Efallai bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw.

ID y Sylw: 1576

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod pibell fawr i'r prif gyflenwad dŵr yn croesi'r safle hwn ac y byddai angen mesurau amddiffyn ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu wyro'r bibell, a gallai hynny effeithio ar y dwysedd tai ar y safle.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult