Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T20 - Ty'n Coed, Llangefni

ID y Sylw: 1584

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Bydd modd darparu'r carthffosydd tu allan i'r safle sydd eu hangen i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus, trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig sy'n deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1583

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, y bydd angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Efallai bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw.

ID y Sylw: 1582

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.

ID y Sylw: 1273

GWRTHWYNEBU Aporis Trading LLP

Crynodeb:

Ystyrir bod yna or-ddibyniaeth ar safleoedd a ddaw ar gael ar hap o fewn y CDLl. Ni ystyrir fod yna fanc tir digonol o fewn y ffin ddatblygu i ddiwallu'r angen sydd wedi'i adnabod am safleoedd a ddaw ar gael ar hap yng nghanol Llangefni. Dymunwn gynnig ymestyn y safle dynodedig (T20), tir sydd gyfagos â Thŷ'n Coed, er mwyn ei gynnwys o fewn y ffin ddatblygu a'i ddynodi ar gyfer tai i sicrhau y gellir cynnal lefel y tai trwy gydol cyfnod y cynllun. Ystyrir y byddai ymestyn y safle dynodedig yn ffurfio ychwanegiad rhesymol gyda ffiniau wedi'u diffinio'n dda i ganiatáu datblygiadau mwy cynhwysfawr a chynaliadwy.

ID y Sylw: 498

GWRTHWYNEBU Mr B Pritchard cyflwynwyd gan Jones Peckover (Mr Allan Booker)

Crynodeb:

Mae dyrannu safleoedd tai i'r gogledd o Langefni yn estyniad rhesymegol i'r ardal drefol. Fodd bynnag, mae'r ffin ddatblygu arfaethedig wedi'i' llunio'n rhy dynn ac nid yw dyraniadau'r safleoedd yn ddigon mawr i ddarparu nifer yr anheddau newydd sy'n ofynnol yn ystod cyfnod y cynllun. Mae rhagor o dir ar gael yn y lleoliad hwn a byddai ffin ddatblygu ddiwygiedig yn hwyluso datblygiadau tai newydd priodol. Yn benodol, mae tir sydd wedi'i nodi fel safle SP159 ar y gofrestr Safleoedd Arfaethedig ar gael ar gyfer tai newydd a byddai hyn yn estyniad rhesymegol i'r ardal drefol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult