Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T25 - Tir yn Congl y Wal, Blaenau Ffestiniog

ID y Sylw: 1596

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Byddai'r llif dŵr budr yn mynd i Orsaf Pwmpio Tanrhos Manod, a gallai fod angen gwneud asesiad o'r orsaf hon i weld a fyddai modd cynnwys y llif o'r safle ynte a fyddai angen gwelliannau pellach iddi cyn symud ymlaen efo'r datblygiad. Os bydd angen cael carthffosydd tu allan i'r safle bydd modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Blaenau Ffestiniog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig sy'n deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1595

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod prif gyflenwad dŵr yn croesi'r safle hwn ac y byddai angen mesurau amddiffyn ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu wyro'r bibell, a gallai hynny effeithio ar y dwysedd tai ar y safle.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult