Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T29 - Tir ger Lôn Caernarfon, Pwllheli

ID y Sylw: 1603

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Efallai bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pwllheli'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r ardal dalgylch yma.

ID y Sylw: 1602

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, a gallai fod angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

ID y Sylw: 1427

GWRTHWYNEBU Brian Jones

Crynodeb:

Yn siomedig o weld awgrymiad i ddisodli tir oedd i fod ar gael ar gyfer defnydd economaidd efo defnydd tai a bod llawer mwy o dir wedi cael ei ychwanegu hefyd. Roeddwn yn meddwl bod y Cyngor wedi bod yn flaengar gyda dynodiad y safle ar gyfer cyflogaeth gan fod posibilrwydd da y bydd safle'r stad diwydiannol presennol yn cael ei golli gyda chodiad y llanw. Does posib nad oes yna safleoedd eraill wedi acel eu cynnig ar gyfer tai. Byddai'n bosib adeiladu lon o'r safle yma i gael mynediad i dir uwchlaw a fyddai llawn mor addas ar gyfer tai.

ID y Sylw: 1411

GWRTHWYNEBU Julie O'Neil

Crynodeb:

1. Cyfuniad o ddyffryn anghroesawus sy'n Wynebu'r Gogledd De a phriffordd lygredig.
2. Mae cynllunio tai heddiw angen mwynderau dan do ynghlwm - chwaraeon ayyb.
3. Edrych ymlaen: Nid yw datblygiad rhuban yn digoni; dal angen pentref newydd priodol.
4. Y cwestiwn o "gartrefi buddsoddiad".
5. Angen i ledu/sythu'r briffordd - hy. Llai byth o le ar gyfer tai a mwynderau.

ID y Sylw: 1347

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn gwrthwynebu dynodi tai ar safle T29 sef tir ger Ffordd Caernarfon
ar y sail y bydd yn ffurfio datblygiad rhuban annerbyniol, gan achosi effaith niweidiol ar y dirwedd a phroblemau traffig a mynediad sylweddol.
Credwn y byddai modd dod o hyd i safleoedd eraill mewn rhannau eraill o Bwllheli ac mewn canolfannau hygyrch eraill megis y Ffôr.

ID y Sylw: 1346

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Pwllheli (Mr Robin W Hughes)

Crynodeb:

Angen diddymun am y rhesymau canlynol:

1. Digon o ddarpariaeth aneddleoedd.
2. Rhesymau ecolegol.

ID y Sylw: 1288

GWRTHWYNEBU Iwan Edgar

Crynodeb:

Gwrthwybebir datblygu'r man gwyrdd hwn am resymau amgylcheddol a thirluniol a gweledol (C1 (profion cadernid).

Byddai caniatau datblygiad yma yn un annerbyniol gan y byddai'n llinynnol yn cudio i'r briffordd, yn dir glas gyda choed a llwyni naturiol yn cael eu colli.

Mae hefyd mewn corridor cul gydag ochrau serth a oedd yn ardal gwarchod y turlun. Byddai unrhyw datblygiad yn gofyn naddu a difetha mynedfa o dirwedd hardd i mewn i'r dref.

Ystyriaeth bellach ydyw nad oes angen y nifer ychwanegol hyn o dai ar gymuned Pwllheli.

ID y Sylw: 411

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Dim tystiolaeth o angen lleol am dai sy'n cyfiawnhau'r nifer a ddynodir. Effaith andwyol codi cymaint o dai ar y Gymraeg.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult