Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T30 - Cae Deiniol, Pwllheli

ID y Sylw: 1605

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pwllheli'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r ardal dalgylch yma.

ID y Sylw: 1604

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, y bydd angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

ID y Sylw: 413

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Dim tystiolaeth o angen lleol am dai sy'n cyfiawnhau'r nifer a ddynodir. Effaith andwyol codi cymaint o dai ar y Gymraeg.

ID y Sylw: 208

GWRTHWYNEBU Derek Soane

Crynodeb:

Nid yw Allt Salem yn gallu cymryd y capasiti sydd wedi cynyddu llawer ac a grëwyd yn sgil datblygiadau arfaethedig T30 a T31, oherwydd nad oes cyfleusterau gwasanaethu a seilwaith, a'r cynnydd awtomatig mewn traffig ar fynedfa sydd eisoes wedi'i chyfyngu.

ID y Sylw: 84

GWRTHWYNEBU Mr Tony Elliott

Crynodeb:

Byddai'r allt beryglus, Allt Salem, (yr unig fynedfa rhwng y datblygiadau arfaethedig a chanol tref Pwllheli) yn dod yn hyd yn oed yn fwy peryglus oherwydd y defnydd cynyddol a wneid ohoni ac oherwydd y byddai'r ffaith nad oes palmentydd na lle i greu rhai yn rhoi cerddwyr mewn perygl penodol.

Mae'r seilwaith presennol yn anaddas ar gyfer y datblygiadau arfaethedig a byddai ei newid yn tarfu ar gymeriad yr ardal ac yn ei newid.

Mae'r datblygiadau arfaethedig ar raddfa sy'n rhy fawr i Benrallt a byddent yn ennill tir ar y cefn gwlad oddi amgylch ac yn niweidio'r amgylchedd.

Dylid defnyddio'r cae hoci at ddibenion addysgol, hamdden a chymunedol.

Tynnu allan T30 a T31 allan o'r cynllun datblygu a'r polisi.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult