Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T31 - Cyn Cae Hoci, Pwllheli

ID y Sylw: 1832

GWRTHWYNEBU Mr Tony Elliott

Crynodeb:

The dangerous hill Salem Terrace/Allt Salem (the only access between the proposed developments and Pwllheli town centre) would become even more dangerous through increased use, and the lack of pavements and lack of room to build any would put pedestrians at particular risk.

The present infrastructure is inadequate for the proposed developments and changing it would be intrusive and alter the character of the area.

The proposed developments are on a scale that is too big for Penrallt and would involve encroachment on surrounding countryside and harm the environment.

The hockey field should be used for educational, recreational and community purposes.

Removal of the sites T30 and T31 from the proposed development plan and policy.

ID y Sylw: 1831

GWRTHWYNEBU Derek Soane

Crynodeb:

Allt Salem is not capable of taking the much increased capacity created by the proposed developments T30 and T31, because of the lack of service facilities and infrastructure, and automatic increase of traffic on an already restricted access.

Alternative sites for housing developments should be investigated where facilities are easier.

ID y Sylw: 1607

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pwllheli'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r ardal dalgylch yma.

ID y Sylw: 1606

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, y bydd angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

ID y Sylw: 415

GWRTHWYNEBU Dr Richard Roberts

Crynodeb:

Dim tystiolaeth o angen lleol am dai sy'n cyfiawnhau'r nifer a ddynodir. Effaith andwyol codi cymaint o dai ar y Gymraeg. Delete the designation.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult