Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI15, T35 - Tir tu cefn i Ffordd Caergybi, Cemaes

ID y Sylw: 1823

GWRTHWYNEBU Mr Thomas Conway

Crynodeb:

*Disgrifiad anghywir a chamarweiniol o'r safle;
*Teimlo nad oes digon o hysbysebu wedi bod i'r cymdogion cyfagos;
*Mae cael tai fforddiadwy yn y lleoliad hwn yn groes i'r polisi parthau gwreiddiol gydag ystadau Cyngor wedi'u lleoli mewn mannau eraill yn y Pentref;
*Ni chafodd ystâd Maes Cynfor ei chwblhau erioed, ac mae tir ar gael i'r gorllewin o'r ffin;
*Mae'n dir amaethyddol gradd 3;
*Capasiti cyfyngedig y gwaith trin carthffosiaeth ger Wylfa;
*Mae dogfen Ynys Môn yn datgan na fydd mwy o ddatblygiad yng Nghemaes;
*Gwrthodwyd cais cynllunio preswyl blaenorol yn 1990 ar sail diffyg angen a diogelwch ffyrdd;
*Effaith andwyol ar werth ac amwynder y tai cyfagos;
*Problemau dŵr wyneb gyda rhan o'r safle;
*Mae pridiant cyffredinol ar y safle'n effeithio ar ei hyfywdra.

ID y Sylw: 1426

GWRTHWYNEBU Mrs G. L. Tennet

Crynodeb:

Yn gwrthwynebu'r datblygiad yn gryf oherwydd y canlynol: * effaith ar lif diogel a rhwydd traffic, gan feddwl yn arbennig am yr ysgol gynradd; * isadeiledd anigonol, gan gynnwys ysgol, i gynnal y datblygiad; * safle mewn ardal hardd naturiol a bywyd gwyllt gwerthfawr; * ardrawiad ar ansawdd bywyd; * byddai tai cymdethasol yn rhoi llai o werth i eiddo.

ID y Sylw: 1397

GWRTHWYNEBU Mrs Cerrie Douglass

Crynodeb:

Amau'r rhesymau am beidio â datblygu'r tir ym Manora (SP334) yn uniongyrchol y tu ôl i Faes Cynfor ac yn anghytuno â'r ddadl 'mynediad gwael'. Mae yna broblemau capasiti, parcio a diogelwch ffyrdd yn gysylltiedig ag ysgol Gynradd Cemaes. Mae'r dadleuon a ddefnyddir i beidio â chynnwys safleoedd eraill yn fater o farn bersonol. Credu'n gryf nad yw'r tir dan sylw yn addas i'w ddatblygu. Risg o or-ddatblygu'r pentref a lladd y diwydiant twristiaeth. Materion capasiti gyda'r Meddyg Teulu lleol. Problemau hefyd gyda systemau carthffosiaeth. Effaith ar yr Iaith Gymraeg.

ID y Sylw: 1379

GWRTHWYNEBU Miss Gweneth Mary Jones

Crynodeb:

Tir amaethyddol oedd y tir hwn erioed.

ID y Sylw: 1357

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl yn deillio o'r safle datblygu arfaethedig hwn.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma efallai'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Cemaes, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1305

GWRTHWYNEBU Glyn & Karen Williams

Crynodeb:

Ysgrifennwn i gyflwyno'n gwrthwynebiad i newid defnydd a'r cynnig i ddatblygu tir tu ôl i Lôn Ysgubor.
Mae'r tir hwn (T35) y tu ôl i'n heiddo ac yn cyd-redeg â Ffordd y Felin sydd gyfagos â'r ysgol gynradd.

I grynhoi, rydym yn gwrthwynebu:

1. Colli cynefin, cloddiau a bywyd gwyllt.
2. Ein heiddo yn colli ei werth.
3. Cynnydd yn y risg i blant ysgol a cherddwyr.
4. Gallu systemau carthffosiaeth i ymdopi.
5. Cynnydd yn y sŵn ac effaith bosib troseddu.
6. Ansawdd bywyd y preswylwyr yn gwaethygu.
7. Diffyg ymgynghori ar y newidiadau i'r ffiniau ac i anghenion tai.

ID y Sylw: 1304

GWRTHWYNEBU Felicity Lillywhite

Crynodeb:

Mae tir T35 yn dir amaethyddol o'r safon orau ac roedd y tu allan i ffiniau gwreiddiol Bae Cemaes, sydd wedi cael eu hymestyn yn ddiweddar i gynnwys llain T35.

Gellir ymestyn tir ym Manora, cyfeirnod SP334, i gysylltu â Maes Padrig a Maes Cynfor lle y ceir tai cyffelyb eisoes. Byddai'r mynediad i safle SP334, wedi'i ymestyn i Faes Padrig, yn dod o Ffordd Caergybi, yr A5025, gyda mynediad iddi o Faes Cynfor.

Mae'r pryderon ynghylch datblygu T35 yn cynnwys:

1. Nid yw'r ffordd wedi cael ei dylunio na'i hadeiladu i dderbyn mwy o draffig;
2. Capasiti carthffosiaeth annigonol ar gyfer datblygiadau mawr gyda phroblemau difrifol yn y gorffennol;
3. Capasiti Ysgol Gynradd Cemaes i ymdopi â mwy o ddisgyblion;
4. Problemau capasiti i ran gallu Meddygfa Bae Cemaes i ymdopi â'r niferoedd ychwanegol.

ID y Sylw: 1303

GWRTHWYNEBU Miss J Madoc-Jones

Crynodeb:

Mae tir T35 yn dir amaethyddol o'r safon orau ac roedd y tu allan i ffiniau gwreiddiol Bae Cemaes, sydd wedi cael eu hymestyn yn ddiweddar i gynnwys llain T35.

Gellir ymestyn tir ym Manora, cyfeirnod SP334, i gysylltu â Maes Padrig a Maes Cynfor lle y ceir tai cyffelyb eisoes. Byddai'r mynediad i safle SP334, wedi'i ymestyn i Faes Padrig, yn dod o Ffordd Caergybi, yr A5025, gyda mynediad iddi o Faes Cynfor.

Mae'r pryderon ynghylch datblygu T35 yn cynnwys:

1. Nid yw'r ffordd wedi cael ei dylunio na'i hadeiladu i dderbyn mwy o draffig;
2. Capasiti carthffosiaeth annigonol ar gyfer datblygiadau mawr gyda phroblemau difrifol yn y gorffennol;
3. Capasiti Ysgol Gynradd Cemaes i ymdopi â mwy o ddisgyblion;
4. Problemau capasiti o ran gallu Meddygfa Bae Cemaes i ymdopi â'r niferoedd ychwanegol.

ID y Sylw: 1300

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanbadrig (Carli Evans-Thau)

Crynodeb:

Yn 1990, gwrthodwyd cais i ddatblygu'r safle hwn ar ôl derbyn arolwg cymunedol a oedd yn tynnu sylw at bryderon trigolion lleol ac oherwydd nad oedd mynediad diogel i'r briffordd. Mae'r broblem yn amlycach nawr nag y buodd erioed oherwydd y cynnydd mewn traffig ac yn y defnydd a wneir o'r ffordd. Mae parcio hefyd yn broblem fawr yn yr ardal agosaf. Mae trigolion wedi gofyn yn y gorffennol i gael palmentydd ond tybir bod y ffordd yn rhy gul a pheryg i gerddwyr ei defnyddio.

ID y Sylw: 504

CEFNOGI J & A Parry cyflwynwyd gan Jones Peckover (Mr Allan Booker)

Crynodeb:

Mae'r safle hwn yn lleoliad rhesymegol ar gyfer codi tai newydd yng Nghemaes. Mae cysylltiad da rhyngddo a'r ardal drefol bresennol, mae modd cael at wasanaethau'n rhwydd oddi yma ac mae mynediad ffyrdd addas. At hyn, ni fydd y safle datblygedig yn cael effaith andwyol ar fwynder gweledol yr ardal nac ar y dirwedd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult