Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI15, T42 - Tir ger North Teras, Criccieth

ID y Sylw: 1364

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.
Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod carthffos yn croesi'r safle hwn a byddai angen mesurau amddiffyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar y beipen, a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd y tai ar y safle.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Cricieth, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1085

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Er nad ydi'r safle yma wedi'i ddangos fel un mewn parth risg llifogydd, mae ANC yn gwybod am hanes o lifogydd oddi wrth Afon Cwrt, sy'n llifo trwy'r safle. Mae'r afon yn mynd i gwlfert yng ngwaelod y safle a gallai unrhyw rwystr ar y sgrin yno gynyddu'r risg o lifogydd. Oherwydd bod y tir mor serth, mae'n annhebyg y byddai llifogydd yn effeithio ar gyfran fawr o'r safle. Fodd bynnag, byddai ANC yn disgwyl i unrhyw gais cynllunio fod ag Asesiad Canlyniad Llifogydd i'w gefnogi, i sicrhau bod datblygiad yn cael ei ddiogelu'n ddigonol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult